OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Vozačka dozvola B kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove i sklopove miksera te objasniti njihove funkcije.

 • Pripremiti mikser za rad, odabrati teren za postavljanje miksera.

 • Rukovati  pravilno   komandama miksera.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja miksera te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.

 • Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove i sklopove autodizalice, te objasniti njihove funkcije.

 • Pripremiti autodizalicu za rad, odabrati teren za postavljanje obzirom na teret koji mora podići.

 • Rukovati pravilno komandama autodizalice pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja autodizalice te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Pripremiti materijal, alat i strojeve potrebne za armiračke radove.

 • Koristiti manualne vještine za mjerenje, obilježavanje, rezanje i savijanje jednostavnijih oblika armatura.

 • Racionalno koristiti građevinske materijale.

 • Sigurno se kretati na gradilištu, upotrebljavati zaštitna sredstva pri radu.

 • Priprema materijal za armiranje nosivih elemenata i konstrukcija.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Vozačka dozvola B kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

 • Pripremiti stroj za siguran i pravilan rad.

 • Rukovati i izvoditi radove bagerom.

 • Prepoznati vrste bagera, objasniti konstrukciju i funkciju glavnih dijelova i sklopova.

 • Provoditi mjere održavanja bagera.

 • Voditi tehničko – tehnološku dokumentaciju.

 • Vršiti propisno osnovne operacije iskopa.

 • Kretati se pravilno i sigurno po gradilištu i prometnicama.

 • Odabrati prikladna zaštitna sredstva i provoditi mjere zaštite na radu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove i sklopove buldožera te objasniti njihove funkcije.

 • Pripremiti buldožer za rad, odabrati teren za postavljanje buldožera.

 • Rukovati pravilno komandama buldožera pri iskopu i premještanju zemljanog materijala.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja buldožera te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.

 • Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Koristiti materijale, alate i strojeve koji se koriste u poslovima betoniranja.

 • Prepoznati materijale koji se koriste pri izvedbi betonskih elemenata kao i tehnologiju izvođenja.

 • Razlikuje načine ugradnje svježeg betona.

 • Razlikuje AB vertikalne i horizontalne nosive elemente.

 • Propisno vršiti sortiranje i odlaganje građevinskih otpadaka kod svog rada.

 • Postupati u skladu s propisima o zaštiti na radu.

 

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove i sklopove gredera te objasniti njihove funkcije.

 • Pripremiti greder za rad.

 • Rukovati pravilno komandama gredera pri održavanju cestovnih prometnica, obavljanju završnih radova na zemljanim građevinama te izradi jaraka.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja gredera te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove i sklopove hidraulične dizalice te objasniti njihove funkcije.

 • Pregledati i pripremiti hidrauličnu dizalicu za rad, odabrati teren za postavljanje vozila s dizalicom s obzirom na teret koji mora podići.

 • Rukovati  pravilno  komandama hidraulične dizalice pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja hidrauličnih dizalica te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.

 • Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Pripremati materijal za keramičarske radove.

 • Izvoditi jednostavne keramičarske radove.

 • Izvoditi pomoćne poslove izvedbe složenijih keramičarskih poslova uz nadzor majstora keramičara.

 • Rukovati alatom, priborom, osnovnim strojevima i uređajima.

 • Raditi na siguran način pažljivim i pravilnim korištenjem keramičarske opreme i upotrebom zaštitnih sredstva.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razumjeti namjenu, konstrukciju i funkciju glavnih dijelova kran dizalice.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja kran dizalice.

 • Razumjeti organizaciju rada na gradilištu.

 • Raditi sa kran dizalicom na siguran način.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove i sklopove rovokopača te objasniti njihove funkcije.

 • Pregledati rovokopač prije početka rada i pripremiti ga za rad.

 • Rukovati  pravilno komandama rovokopača pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja rovokopača te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju kompresorom u raznim uvjetima.

 • Provoditi mjere  zaštite na radu.

 • Provoditi mjere  zaštite od požara.

 • Pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 15 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju kružnom pilom u raznim uvjetima.

 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu.

 • Znati provoditi mjere  zaštite od požara.

 • Znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Položen ispit za vozača traktora.

Polaznik po završetku programa može:

 • Stručno i sigurno obavljati zadaće na pripremi i rukovanju zglobnim traktorom u raznim uvjetima.

 • Znati provoditi mjere  zaštite na radu.

 • Znati provoditi mjere  zaštite od požara.

 • Znati pružiti neophodnu prvu pomoć u slučaju ozljede na radu s ciljem zaštite života do dolaska stručnih osoba.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati vrste i karakteristike sredstava za vezanje i prijenosa tereta,

 • Vezati teret na ispravan način vodeći računa o težini tereta te vrsti i konstrukciji dizalice za prijenos.

 • Razlikovati vrste signala i načine upotrebe pojedinih signala ovisno o različitim situacijama pri prijenosu tereta.

 • Signalizirati na ispravan način dizaličaru o smjeru prijenosa tereta i o mogućim preprekama pri prijenosu tereta dizalicom.

 • Prepoznati eventualne opasnosti pri radu signalista i vezača tereta.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu pri radu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove i sklopove toranjske dizalice, te objasniti njihove funkcije.

 • Pripremiti toranjsku dizalicu za rad, odabrati teren za postavljanje vozila s dizalicom s obzirom na teret koji mora podići.

 • Rukovati pravilno komandama toranjske dizalice pri dizanju, spuštanju i premještanju tereta.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja toranjske dizalice te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.

 • Primijeniti mjere zašite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove i sklopove strojeva za polaganje betona i asfalta te objasniti njihove funkcije.

 • Pripremiti strojeve za polaganje betona i asfalta za rad.

 • Rukovati  pravilno   komandama strojeve za polaganje betona i asfalta pri postavljanju asfalta i betona.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja strojeva za polaganje betona i asfalta te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.

 • Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu  prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove i sklopove utovarivača te objasniti njihove funkcije,

 • Pripremiti utovarivač, odabrati teren za postavljanje utovarivača obzirom na teret koji mora utovariti.

 • Rukovati  pravilno komandama utovarivača.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja utovarivača te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.

 • Primijeniti mjere  zaštite na radu, zaštite od  požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Uvjeti upisa:

 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,

 • Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

 • Razlikovati dijelove i sklopove viličara te objasniti njihove funkcije.

 • Pregledati viličar prije puštanja u rad te ga pripremiti za rad.

 • Rukovati pravilno komandama viličara.

 • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja viličara te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

• Razlikovati dijelove i sklopove valjka te objasniti njihove funkcije
• Pregledati valjak prije početka rada te ga pripremiti za rad,
• Rukovati pravilno komandama valjka pri poravnavanju terena
• Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja valjka te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju
• Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za rukovatelja valjkom mogu se upisati polaznici koja imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove rukovatelja valjkom.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Razlikovati vrste, svojstva i karakteristike materijala kod fasaderskih radova
· Razlikovati i pripremiti alat, pribor, strojeve i pomagala za izvođenje fasaderskih radova
· Koristiti alat, pribor, strojeve i pomagala na siguran i stručan način
· Izdvoditi jednostavnije postupke u izradi fasada na građevinskim objektima.
· Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, te pružiti prvu pomoć u slučaju nezgode do dolaska stručne osobe

Uvjeti za upis:

· 18 godina života
· završenu osnovnu školu
· liječničko uvjerenje medicine rada o sposobnosti za obavljanje jednostavnih poslova u zanimanju fasader

Polaznika po završetku programa može:

· Razlikovati vrste i svojstva materijala kod tesarskih radova.
· Rukovati tesarskim priborom, alatima i osnovnim strojevima na pravilan i siguran način.
· Izvoditi jednostavne tesarske radove i oblikovati drvenu građu.
· Sudjelovati u izvedbi složenijih tesarskih radova pri izradi krovišta.
· Primijeniti mjere sigurnosti i pružati prvu pomoć.

Uvjeti za upis:

· prethodno završenu osnovnu školu
· najmanje 18 godina starosti
· liječničku potvrdu medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova tesara