Jednostavni poslovi u zanimaju parketar/ka

Free

No student enrolled

Program je usklađen s potrebama tržišta rada i mogućnostima zaposlenja u sektoru šumarstva, prerade i obrade drva.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

· Pripremiti materijal i podlogu za izvođenje parketarskih radova
· Rukovati alatima, strojevima i pomagalima u obradi i ugradnji parketarskih proizvoda te održavanje istih na pravilan i siguran način
· Izvoditi jednostavne parketarske radove
· Provesti završnu obradu parketnih podova i sigurno zbrinjavanje otpada
· Primijeniti pravila osobne zaštite i zaštite na radu

Uvjeti za upis:

U program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju parketara mogu se upisati polaznici koji imaju završenu najmanje osnovnu školu, navršenih 18 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove parketara.

Curriculum is empty