Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut

Free

No student enrolled

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Zadaće ovog obrazovnog programa su:

· osposobiti polaznika za poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka,
· upoznati polaznika s pojedinačnim svojstvima pesticida, njihovom primjenom, podjelom i specifičnostima,
· upoznati polaznika sa značajkama i zadaćama suvremenog bilinogojstva u svijetu i u nas, o rastu i razvoju kulturne biljke i formiranju prinosa, agroekološkim čimbenicima, biljno uzgojnim zahvatima, sustavima biljnogojstva, te održivom poljoprivredom,
· upoznati polaznika sa sredstvima za zaštitu bilja i njihovu djelovanju na čovjekov okoliš,
· usvojiti temeljna znanja o krmnom bilju, žitaricama, industrijskom bilju, povrću, cvijeću, ukrasnom bilju, o voćkama i vinovoj lozi,
· poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja
· osposobiti polaznika za primjenu mehanizacije u ratarskoj, povrćarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, cvjećarskoj i dendrološkoj proizvodnji te mehanizacijom u stočarstvu,
· omogućiti polaznicima savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)
· vođenje brige o estetskom izgledu radnog prostora te davanju osnovnih uputa o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.

Predavanjem, vježbama i praktičnim radom polaznici trebaju:

· upoznati najvažnije osobine zrnatih poljoprivrednih proizvoda,
· upoznati tehničke osobine objekata za skladištenje zrnatih proizvoda,
· osposobiti se za obavljanje svih procesa uskladištenja zrna,
· upoznavanje sa gnojivima i vrstama gnojiva
· upoznavanje sa sjemenskom robom — ratarske, povrtlarske i cvjećarske prostorije
· upoznavanje sa manipulacijom, transportom i skladištenjem gnojiva i sjemenske robe.
· usvajanje znanja o vrstama i svojstvima, te kvaliteti sadnog materijala u voćarstvu, vinogradarstvu, cvjećarstvu i dendrologiji, kako bi mogli sudjelovati u radu na uskladištenju, manipulaciji i prometu istih
· upoznavanje učenika s hranidbom stoke,
· uloga pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu,
· znaci nedostataka pojedinih hranjivih tvari,
· upoznavanje osnovnih krmiva,
· hranidbena vrijednost krmiva,
· osnove skladištenja krmiva.

Uvjeti za upis:

· U program izobrazbe za zanimanje poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

· Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje poljoprivredni tehničar fitofarmaceut polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty