Rukovatelj rovokopačem

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 15 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove,
  • Vozačka dozvola odgovarajuće kategorije.

Polaznik po završetku programa može:

  • Razlikovati dijelove i sklopove rovokopača te objasniti njihove funkcije.
  • Pregledati rovokopač prije početka rada i pripremiti ga za rad.
  • Rukovati  pravilno komandama rovokopača pri dizanju, premještanju i spuštanju tereta.
  • Provoditi osnovne mjere održavanja i čuvanja rovokopača te pravilno popunjavati propisanu dokumentaciju.
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara, pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu.
Curriculum is empty