Signalist i vezač tereta

Free

No student enrolled

Uvjeti upisa:

  • Završena osnovna škola,
  • Najmanje 18 godina života,
  • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Polaznik po završetku programa može:

  • Razlikovati vrste i karakteristike sredstava za vezanje i prijenosa tereta,
  • Vezati teret na ispravan način vodeći računa o težini tereta te vrsti i konstrukciji dizalice za prijenos.
  • Razlikovati vrste signala i načine upotrebe pojedinih signala ovisno o različitim situacijama pri prijenosu tereta.
  • Signalizirati na ispravan način dizaličaru o smjeru prijenosa tereta i o mogućim preprekama pri prijenosu tereta dizalicom.
  • Prepoznati eventualne opasnosti pri radu signalista i vezača tereta.
  • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu pri radu.
Curriculum is empty