Šumarski/a tehničar/ka

Free

No student enrolled

 

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa:

· Poznavati život i oblike biljnog tijela.
· Razlikovati domaće i strane vrste šumskog drveća i grmlja.
· Poznavati potrebe pojedinih biljnih vrsta na različite stanišne uvjete.
· Poznavati sjemenarstvo i rasadničarstvo radi podizanja kvalitetnih šumskih sastojina.
· Reprodukcija i podizanje šuma prirodnim i umjetnim putem.
· Odrediti volumen sortimenta stabla i sastojine.
· Samostalno prikupljati i obrađivati podatke potrebne za izradu gospodarske osnove.
· Izraditi plan sječa i učinkovito organizirati radilište na sječi, izradi i izvlačenju.
· Prekrojiti, primiti i otpremiti izrađene sortimente.
· Savladati vještinu čitanja i snalaženja po mapama.
· Poznavati princip rada i koristiti različite instrumente i metode mjerenja potrebne u šumarstvu.
· Osposobiti polaznike da umiju prepoznati vrste drva i greške drveta.
· Osposobiti polaznike da umiju kvalitetno prepoznati šumske biljne zajednice.

· Primijeniti odgovarajuće mjere preventivne i represivne zaštite kojima će smanjiti štetno djelovanje abiotskih i biotskih činitelja na šumsku zajednicu.

· Steći vještine pravilnog rukovanja i održavanja nekih strojeva i alata koji se koriste u šumarstvu.
· Normirati, planirati, organizirati i racionalizirati radove na radilištu i u uredu.
· Upoznati vrste divljači, način njihova uzgoja, načine lova i lovnu etiku.
· Spoznati značenje i vrijednosti šuma na visokom i niskom kršu.

Uvjeti za upis:

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

· navršenih 15 godina starosti
· završena osnovna škola
· liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova šumarskog tehničara.

Uvjeti za upis u program prekvalifikacije:

· najmanje 17 godina starosti,
· završena srednja škola
· liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova šumarskog tehničara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty