Zdravstveno laboratorijski tehničar

Free

No student enrolled

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa / cilj i kompetencije

Obrazovanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjeg školstva utvrđenih Zakonom, ima svrhu usvojiti znanje, osposobiti i razviti preko oće obrazovnog i strukovnog programa kod polaznika znanje i vještine za obavljanje poslova u dijagnostičkim laboratorijima različitih specijalnosti iz područja laboratorijske medicine.

Svrha programa

 • Osposobiti polaznika za uzimanje uzoraka za analizu (kapilarna krv, urin i stolica). Osposobiti polaznika za izvođenje rutinskih laboratorijskih analiza.
 • Osposobiti polaznika za suradnju u timu laboratorisjkih djelatnika
 • Osposobiti polaznika za razumjevanje postupaka i metoda u izvođenju analiza
 • Osposobiti polaznika za savjesno, točno i precizno izvođenje analiza
 • Razviti kod polaznika profesionalnu svijest i odgovornost, odnos prema zdravlju i bolesti te mjerama za očuvanje i unaprijeđenje svog i tuđeg zdravlja

Budući da odgoj i obrazovanje zdravstveno-laboratorijskih tehničara prizlazi iz specifičnosti djelatnosti, a to je rad s ljudima i analitički postupci s ciljem postavljanja dijagnoze, posebno značenje pridaje se cilju obrazovanja koji je usmjeren razvijanju:

 • humanog odnosa prema bolesniku
 • čuvanju profesionalne tajne
 • komuniciranju s pacijentom
 • komuniciranju u sklopu radnog tima
 • urednosti, točnosti, preciznosti i savjesnosti

Strukovni sadržaji imaju zadaću:

 • dati potrebna objašnjenja za razumjevanje rada zdravstveno-laboratorijskog tehničara, znanja i vještine koje određuju osobine, sposobnosti i navike zdravstveno-laboratorijskog tehničara
 • omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja za zahtjeve profesionalnog rada i djelovanja u području rada dijagnostičkih laboratorija različitih specijalnosti iz područja laboratorijske medicine

Opći sadržaji imaju zadaću:

 • ostvarivanje ciljeva općeg i zajedničkih ciljeva (razumjevanje i poticanje kulture življenja, briga za tjelesni razvoj i zdravlje, za život i praksu, nužno poznavanje društvenih i gospodarskih prilika i stvaranje potrebne mogućnosti komuniciranja)
 • stjecanje temeljitog obrazovanja iz prirodoznanstvenog i društvenog područja radi usvajanja potrebnih znanja  za razumjevanje i svladavanje stručnih sadržaja.

Specifični ciljevi obrazovanja

Obrazovanje treba omogućiti dobro strukovno obrazovanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara kojim će se uključiti u rad dijagnostičkih laboratorija zdravstvenih ustanova. Program je usklađen sa očekivanjima i potrebnim novinama primjerenim radu zdravstveno-laboratorijskog tehničara. Strukovni sadržaji imaju zadaću omogućiti polaznicima stjecanje sustavnih stručnih znanja iz područja medicinske biokemije, laboratorijske hematologije, mikrobiologije i prazitologije, znanja iz područja imunohematologije i transfuziologije, histoloških i citoloških tehnika. Strukovni sadržaji moraju dati potrebna znanja i vještine koja određuju osobine, sposobnosti i navike zdravstveno-laboratorijskog tehničara. Ti sadržaji izvode se preko skupnih i individualnih konzultacija, vježbi, seminarskih radova i rješavanja problema.

Uz široko opće obrazovanje, polaznici se osposobljavaju za uključivanje u rad, nastavak školovanja i samoobrazovanje za humano i zahtjevno zanimanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara.

Uvjeti upisa

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje ZDRAVSTVENO-LABORATORIJSKI/A TIHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje zdravstveno-laboratorijski/a tehničar/ka  polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Curriculum is empty