Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa / cilj i kompetencije

Ciljevi i zadaće programa za obrazovanje bolničara jesu oni kojma se usvajaju znanja, vještine i navike za obavljanje bolničarskih djelatnosti.

Bolničar treba naučiti i znati:

 • namjestiti krevet (bolesniku), mijenjati posteljno rublje pokretnom i nepokretnom bolesniku, te ukolniti grubu nečistoću
 • razvrstavati rublje
 • obavljati osobnu higijenu tijela:umivanje, kupanje, pranje ose, uređivanje nokata i brijanje;
 • brinuti se za pravilan položaj bolesnika i poduzimati mjere da bi se sprječile posljedice dugotrajnog ležanja ;
 • Improvizirati za ugodan položaj;
 • sređivati noćne ormariće i brinuti o redu i čistoći uže okoline bolesnika;
 • pružati pomoć pri obavljanju fizioloških funkcija;
 • odnositi
 • pratiti bolesnike na dijagnostičke pretrage i preglede;

Zadaća bolničara je i ovo:

 • uređuje i oblači umrlog i brine za transport;
 • dezinficrati okolinu bolesnog;
 • sudjeluje u sprečavanju intrahospitalnih infekcija (mehaničko čišćenje pribora , dezinfekcija);
 • obavlja depedikulaciju;
 • pomaže pri jelu bolesniku koj nema problem sa žvakanjem, gutanjem  i disanjem:
 • priprema pribora za sterilizaciju (mehaničko čišćenje)
 • brine se za mikroklimu u sobi bolesnika;
 • uočava promjene na bolesniku i obaještava članove zdravstvenog tima . medicinku sestru, liječnika.

Uvjeti upisa

Za upis u program stjecanja niže stručne spreme za zanimanje bolničar/ka, polaznik mora biti stariji od 17 godina, imati završenu osnovnu školu i imati potvrdu liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova bolničara/ke.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje polaznik treba imati najmanje 17 godina, završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije