Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Cilj obrazovanja

Pripremiti polaznike za uspješno uključivanje na tržište rada i nastavak školovanja na građevinskom fakultetu, veleučilištu i ostalim tehničkim fakultetima.

Rezultati učenja u strukovnom dijelu programa

Stručne kompetencije polaznika:

 • informatički pismen
 • služi se računalnim programima za izradu nacrta
 • sposoban za rješavanja različitih tehničkih problema mehanizmima logičnog razmišljanja, povezivanja i razumijevanja
 • poznaje metoda za rješavanje strukovnih zadaća
 • posjeduje znanja o građevinarstvu
 • posjeduje znanja  i vještine izrade nacrta i dijelova tehničke dokumentacije
 • poznaje metode proračuna jednostavnijih nosivih sklopova građevina
 • poznaje metode proračuna za uštedu energije i toplinske zaštite
 • poznaje suvremene arhitektonske konstrukcije, materijale i tehnologije
 • poznaje građevine
 • poznaje građevinsku mehanizaciju
 • poznaje i primjenjuje Zakon o gradnji,  pravilnik i propise
 • poznaje cjelokupni proces planiranja i organizacije u graditeljstvu
 • poznaje način obračuna troškova građenja
 • poznaje karakteristika gradilišta
 • poznaje okruženja
 • posjeduje znanja i vještine izrade nacrta cesta i željeznica
 • poznaje tunele i mostove
 • razumije prirodne pojave vezane za vodu
 • posjeduje znanja iz hidrologije
 • razumije uzroke i posljedice zagađenja hidrosfere
 • odgovoran prema okolišu
 • poznaje proračune osnovnih hidrauličkih veličina
 • poznaje proračune hidrotehničkih sustava i objekata
 • poznaje suvremene građevne materijale i tehnologije
 • poznaje metode za ispitivanje građevnih materijala
 • vješt u izražavanju pomoću tehničkog crteža
 • koristi tehnički načina razmišljanja
 • kreativan i samostalan
 • odgovorno se odnosi prema važnosti i vrijednosti građevina
 • zainteresiran  za graditeljsku baštinu i svaku intervenciju u prostoru
 • posjeduje visok stupanj odgovornosti, ozbiljnog i znanstveno utemeljenog pristupa u rješavanju tehničkih zadaća struke, vodeći računa o očuvanju zdravlja, zaštiti okoliša i održivom razvoju

Grupe poslova

Ključni poslovi

Znanja i vještine

Analiza, planiranje i organizacija rada Organizira svoj rad i rad manje skupine poznaje cjelokupni proces nastajanja građevine

Poznaje Zakon o gradnji i propise

Razumije projekte ovlaštenih projektanata

Poznaje vrste tehničke dokumentacije

Poznaje ulogu pojedinih elaborata

Poznaje proces nastajanja tehničke dokumentacije

Poznaje organizaciju gradilišta

Poznaje gradilišnu dokumentaciju

Poznaje metode ispitivanja građevnih materijala

Poznaje dokumentaciju vezanu za rezultate ispitivanja

Priprema rada i radnog mjesta Priprema radno mjesto Koristi tehničko pismo

Koristi tradicionalne načine izrade nacrta

Koristi računalne programe za pisanje i crtanje

Skicira i crta sheme

Poznaje načine mjerenja

Poznaje pribor i uređaje za ispitivanje

Operativni poslovi Surađuje u izradi tehničke dokumentacije za građevine Poznaje vrste tehničke dokumentacije

Poznaje ulogu pojedinih elaborata

Koristi tehničko pismo

Koristi računalne programe za obradu teksta

Primjenjuje zakone, propise i norme

Printa, plota, formatira, slaže nacrte, uvezuje

Snima nacrte na elektronske medije, pohranjuje ih i dostavlja

Oprema i slaže priloge tehničke dokumentacije u različite elaborate potrebne drugim sudionicima

Surađuje u izradi nacrta Poznaje vrste nacrta i njihovu namjenu

Poznaje pravila za opremanje nacrta

Poznaje arhitektonske konstrukcije i način prikazivanja

Crta nacrte manjih zgrada u različitim mjerilima

Crta nacrte tradicionalnim načinom, tuširanjem

Izrađuje nacrta na računalu u AutoCAD-u

Izrađuje skice i sheme

Poznaje načela projektiranja cesta i željeznica

Surađuje u izradi nacrta cesta i željeznica

Poznaje konstrukciju tunela i mostova

Surađuje u izradi nacrta tunela i mostova

Poznaje suvremene građevne materijale i tehnologije

Razrađuje pojedine nacrte na temelju idejnih rješenja

Unosi promjena u nacrte po projektima ostalih sudionika u procesu izrade tehničke dokumentacije

Pronalazi potrebne stručne materijale na internetu

Surađuje na izradi proračuna Surađuje u izradi troškovnika i dokaznice mjera

Primjenjuje metode proračuna količina

Služi se građevinskim normama

Poznaje metode proračuna nosivih sklopova građevine

Surađuje u izradi proračuna stabilnosti građevine

Surađuje u izradi hidrauličkih proračuna

Surađuje u izradi proračuna hidrotehničkih sustava i objekata

Posjeduje znanja iz hidrologije

Surađuje u izradi ostalih elaborata koji su sastavni dio tehničke dokumentacije

Surađuje u vođenju gradilišta

Samostalno vodi gradilište manjih građevina sukladno Zakonu o gradnji

Surađuje u doradi projekata na gradilištu

Unosi promjena u projektnu dokumentaciju

Ubavlja izmjere stvarno izvedenih radova

Skicira sklopove i detalje zgrada

Vodi građevinske knjige

Vodi građevinski dnevnik

Sastavlja obračunske situacije

Primjenjuje građevinske norme

Organizira dopremu i otpremu materijala i pomoćnih konstrukcija

Uzima uzorke materijala za ispitivanje

Radi terminski plan građenja

Organizira gradilište

Rukovodi radnicima i izdaje radne naloge

Ispituje građevne materijale Ispituje različita svojstva građevnih materijala u skladu sa zakonom i propisima

Uzima i njeguje uzorke

Sastavlja izvještaje

Komercijalni poslovi Izrađuje troškovnik Poznaje metode izračuna količina

Poznaje građevinske norme

Izrađuje troškovnik

Administrativni poslovi Vodi i arhivira dokumentaciju Dostavlja dokumentaciju drugim sudionicima

Šalje i prima poštu putem interneta

Unosi potrebne podatke i dokumentaciju u računalo

Arhivira dokumentaciju

Vrši potrebne evidencije

Priprema prezentacije projekata

Sudjeluje u predstavljanju tvrtke na natječajima ili izložbama

Osiguranje kvalitete Primjenjuje Zakon o gradnji i ostale propise Poznaje zakonska pravila struke

Poznaje normative i pravilnike

Komunikacija Komunicira sa svim sudionicima u nastajanju građevine Poznaje sudionike i njihovu ulogu

Poznaje dokumentaciju

Očuvanje zdravlja i okoline U radu se pridržava propisa za zaštitu na radu i propisa iz Zakona o gradnji Poznaje propise vezane za zaštitu na radu

Poznaje propise o očuvanju energije i energetskoj učinkovitosti

Poznaje posljedice nepropisnog građenja na zagađenje okoliša

Uvjeti upisa

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje građevinski/a tehničar/ka može se upisati osoba koja ima: završenu osnovnu školu, 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposbnosti polaznika za navedeno zanimanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje građevinski/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.