JAVNA NABAVA

 

 

Ovlaštenje: ( KLASA:UP/I-406-01/14-01/13,  Ur.Broj:526-06-02-02-02/1-17-09 ,od  03. studenog 2017. godine.
Evidencijski broj iz Registra nositelja programa: 42

SPECIJALISTIČKI PROGRAM IZOBRAZBE

Svrha specijalističke izobrazbe je obučavanje polaznika o potrebama za specijalističkim znanjima i vještinama o različitim postupcima nabave, planiranju i provedbi postupaka javne nabave u Republici Hrvatskoj. Nakon završene specijalističke izobrazbe polažete ispit za stjecanje certifikata u području javne nabave. Certifikat se izdaje na razdoblje od tri godine i potrebno ga je obnavljati. Certifikati se obnavljaju temeljem redovitog usavršavanja sukladno odredbama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave.

Da bi ostvarila uvjete za izdavanje certifikata u području javne nabave, osoba mora završiti specijalistički program izobrazbe u području javne nabave (specijalistički program).

Specijalistički program sastoji se od dva dijela:

Programa izobrazbe u području javne nabave (Program izobrazbe); pisanog ispita.
Trajanje :50 sati
Osobe koje polože pisani ispit stječu pravo na izdavanje certifikata u području javne

REDOVITO USAVRŠAVANJE

Sukladno Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (NN 06/2012 i 125/2014) redovito usavršavanje je dopunjavanje i usavršavanje znanja iz područja javne nabave kroz pohađanje programa usavršavanja.
Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti certifikata.

Njihov cilj je da osobe koje su u sklopu certifikata u području javne nabave stekle temeljna znanja o području javne nabave i provedbi postupaka, ta znanja nadograđuju pohađanjem programa usavršavanja vezanima uz određene aspekte iz njihova užeg interesa. Time će programi usavršavanja omogućiti daljnju specijalizaciju polaznika vezano uz određena specifična pitanja provedbe postupaka javne nabave, primjerice ona koja su vezana uz određene kategorije naručitelja.

Stručne osobe / predavači u području javne nabave:

1. Vjekoslav Bagarić, dipl.iur., OIB: 39047595392
2. Zlatko Hosu, dipl.iur, OIB: 51753866781

REFERENCE STRUČNJAKA:

Vjekoslav Bagarić dipl.iur.

USAID
Područje : Javna nabava – upravljanje sustavom javne nabave u lokalnoj samoupravi
Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva
Područje: -Javna nabava – Specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave
Stečena titula– trener
Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva
Područje: Javna nabava – završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
Stečena titula: Specijalist javne nabave
Europska komisija, TAIEX
Javna nabava – Procedure javne nabave
Ministarstvo gospodarstva I ITC ILO (International Trening Center)
Javna nabava – trening trenera u javnoj nabavi u sklopu EU projekta “Training in Public Procurement in the Western Balkans and Turkey

Zlatko Hosu dipl.iur.

Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva
Područje: -Javna nabava – Specijalizirani program za trenere u sustavu javne nabave
Stečena titula– trener
Ministarstvo gospodarstva, rada I poduzetništva
Područje: Javna nabava – završen specijalistički program izobrazbe u području javne nabave
Stečena titula: Specijalist javne nabave

Plan provedbe edukacija za 2018. godinu