Stručnjak zaštite na radu

Kome je namijenjen ovaj program?

 • osobama koje su poslali poslodavci ili ovlaštenici poslodavca, koji zapošljavaju do 49 radnika, koji će sami obavljati poslove zaštite na radu ili će ih povjeriti svom ovlašteniku;
 • osobama koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju do 49 radnika (čl.19. st.3. i čl.20.st.2. Zakona o zaštiti na radu, N.N., br. 71/14, 118/14 i 154/14, te čl.2. i čl.3. st. 1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);
 • osobama koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod onih poslodavaca koji zapošljavaju od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.7., st. 2., čl.8. st.1. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15);
 • osobama koje će obavljati poslove stručnjaka/inje zaštite na radu I. stupnja kod poslodavaca koji zapošljavaju od 250 do 499 radnika i više od 500 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima (čl.8. st 1. i st.2. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu N.N.,br.112/14, 43/15 i 72/15);
 • osobama koje se žele usavršiti za stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja i zaposliti se na ovim poslovima kod poslodavaca.

Tko može upisati ovaj program?

Program može upisati osoba koja ima:

 • 18 godina života,
 • minimalno srednju stručnu spremu u trogodišnjem trajanju,
 • minimalno radno iskustvo 6 mjeseci kod poslodavca,
 • liječničko uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje ovih poslova.

Što polaznik dobiva završetkom ovog programa?

Završetkom ovog programa polaznik posjeduje uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu te je samim tim Stručnjak zaštite na radu I. stupnja i ne mora polagati opći dio stručnog ispita za stručnjaka na radu.

Koje kompetencije polaznik stječe završetkom programa?

Polaznik će završetkom ovog programa:

 • Obavljati poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja na stručan i siguran način
 • Izraditi procjenu rizika
 • Primijeniti pozitivne propise iz područja zaštite na radu, tehničkih standarda i normi, kojima se razina rizika od opasnosti, štetnosti i napora može umanjiti ili svesti na prihvatljivu mjeru,
 • Provoditi interne nadzore procesa rada i opreme, pregledati i sudjelovati u provođenju ispitivanja radnog okoliša, sredstva rada i instalacija, prepoznavati vrste opasnosti i štetnosti te rizike u procesu rada kao i primijeniti odgovarajuća pravila zaštite na radu,
 • Organizirati osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način,
 • Koristiti znakove sigurnosti i natpisa u skladu s utvrđenim pravilima,
 • Voditi propisane evidencije i pismohrane isprava iz područja zaštite na radu,
 • Provoditi unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu i pružati stručnu pomoć poslodavcu, ovlaštenicima i povjerenicima radnika za zaštitu na radu,
 • Provoditi suradnju s tijelima inspekcije rada, sudjelovati u inspekcijskim nadzorima i surađivati sa specijalistima medicine rada,
 • Organizirati zaštitu na radu i primijeniti pravila zaštite na radu kod poslodavca,
 • Prijaviti ozljede na radu sukladno zakonskim propisima te obavljati analize i istraživanja uzroka nastanka ozljeda radi sprječavanja ponavljanja istih,
 • Obavještavati poslodavca i odgovarajuće službe poslodavca o stanju zaštite na radu, potrebnim mjerama i aktivnostima za otklanjanje uočenih nedostataka,
 • Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći kao i mjere zaštite okoliša,
 • Unapređivati stanja zaštite na radu uključivo i prevenciju stresa na radu i u vezi s radom.

Koji su to poslovi s malim rizicima?

Poslovi s malim rizicima u smislu odredbi ovoga pravilnika su administrativni, uredski poslovi i slični poslovi kao što su pomoćne usluge, umnožavanje snimljenih zapisa, trgovina električnom energijom, trgovina bez skladištenja, trgovina na malo na štandovima i tržnicama, trgovina na malo preko pošte ili interneta, poslovi unajmljivanja, iznajmljivanja, uslužni administrativni poslovi, poslovi projektiranja, planiranja, savjetovanja, obrazovanja, organizacije, marketinga, posredovanja, izdavanja, pripreme, prezentacije, dizajniranja, poslovi brokera i agenata, dražbe, iznajmljivanja prijevoznih sredstava ili opreme bez vozača, rukovatelja ili posade, usluge pripreme za tisak i objavljivanje, umnožavanje snimljenih zapisa, organizacija izvedbe projekata, posredovanje, usluge smještaja, izdavanje računalnih igara i izdavanje ostalog softvera, poslovi prikazivanja filmova, snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa, računalno programiranje, savjetovanje u vezi s računalima, obrada podataka, usluge poslužitelja i poslovi povezani s njima, internetski portali, središnje bankarstvo, ostalo novčarsko posredovanje, poslovi uzajamnih fondova (trustova), poslovi ostalih fondova i slični financijski subjekti, financijski leasing, ostalo kreditno posredovanje, životno osiguranje, ostala osiguranja, reosiguranje, mirovinski fondovi, poslovanje financijskih tržišta, posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i robnim ugovorima, procjena rizika i štete, poslovi agenata i posrednika osiguranja, poslovi upravljanja fondovima, kupnja i prodaja vlastitih nekretnina, poslovi agencija za poslovanje nekretninama, pravni, računovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi, porezno savjetovanje, upravljački poslovi, savjetovanje u vezi s upravljanjem, odnosi s javnošću i poslovi priopćivanja, savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem, tehničko savjetovanje, promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta, oglašavanje preko medija, ispitivanje javnoga mnijenja, prevoditeljski poslovi i usluge tumača, poslovi iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing), poslovi zapošljavanja, poslovi putničkih agencija i organizatora putovanja (turoperatora), uredski administrativni i pomoćni poslovi, poslovi pozivnih centara, organizacija sastanaka i poslovnih sajmova, poslovi agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda, kreativni, umjetnički i zabavni poslovi, izvođačka umjetnost, umjetničko stvaralaštvo, poslovi knjižnica i arhiva, poslovi muzeja, poslovi kockanja i klađenja, poslovi poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija i sl.

Cijena navedenog programa?

2 600 kuna

Kako je Poslodavac obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima, završetkom ovog programa olakšava si upravljanje te dugoročno smanjuje troškove jer ne mora ugovarati navedene poslove s ovlaštenim osobama za obavljanje tih poslova (nema dodatnog troška izrade procjene rizika, osposobljavanja iz zaštite na radu i osposobljavanje radnika za rad na siguran način…).

Kako je definirano zakonskim propisima, za Poslodavce koji zapošljavaju do uključivo 49 radnika, poslove zaštite na radu može obavljati i Stručnjak zaštite na radu I. stupnja i koji ispunjava uvjete za obavljanje tih poslova (a što između ostalog i završetak navedenog programa).

Zakonski rok

Poslodavci su obvezni obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN broj: 112/14, 43/15 i 72/15) do 31. prosinca 2015. godine.