fbpx

prijave

Signalist i vezač tereta

Polaznik po završetku programa može
 • Razlikovati vrste i karakteristike sredstava za vezanje i prijenosa tereta,

 • Vezati teret na ispravan način vodeći računa o težini tereta te vrsti i konstrukciji dizalice za prijenos.

 • Razlikovati vrste signala i načine upotrebe pojedinih signala ovisno o različitim situacijama pri prijenosu tereta.

 • Signalizirati na ispravan način dizaličaru o smjeru prijenosa tereta i o mogućim preprekama pri prijenosu tereta dizalicom.

 • Prepoznati eventualne opasnosti pri radu signalista i vezača tereta.

 • Primijeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu pri radu.

Uvjeti upisa
 • Završena osnovna škola,

 • Najmanje 18 godina života,

 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za navedene poslove.

Signalist i vezač tereta

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.