fbpx

prijave

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Stjecanje znanja, vještine i navika koje će omogućiti obavljanje poslova mehaničara poljoprivredne mehanizacije.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Usvojiti spoznaju o važnosti organizacije rada i racionalnog korištenja energije.
· Spoznati važnost rada na siguran način i primijeniti pravila zaštitite na radu u očuvanju zdravlja i čovjekova okoliša.
· Upoznati osnovna svojstva i primjenu tehničkih materijala ugrađenih u motornim vozilima i poljoprivrednim strojevima i uređajima.
· Znati izabrati materijal prema zahtjevu tehničkog crteža.
· Znati samostalno koristiti računala u struci.
· Znati čitati i primijeniti tehnička uputa u obliku crteža, shema i simboličkih prikaza.
· Znati izraditi jednostavne tehničke crteže.
· Znati primijeniti mjerenja u praksi.
· Upoznati postupke ručne, strojne i toplinske obrade te postupke spajanja i obradu plastičnom deformacijom.
· Upoznati ponašanje materijala prema koroziji i primijeniti najvažnije postupke površinske zaštite.
· Znati odabrati, zamijeniti, pravilno ugraditi i osigurati elemente strojeva i uređaja.
· Razviti svijest o važnosti redovitog održavanja motornih vozila i poljoprivrednih strojevima i uređajima, svrsishodnost raspolaganja tehničkim podacima i postupcima održavanja koje je propisao proizvođač motornog vozila.
· Upoznati pojedine sklopove motornih vozila, i poljoprivrednih strojeva i uređaja kao funkcionalne cjeline.
· Razumjeti principe rada osnovnih sklopova (sustava ) motornih vozila, te poljoprivrednih strojeva i uređaja.
· Steći osnovne spoznaje o motorima s unutarnjim izgaranjem (Ottovi: četverotaktni i dvotaktni, Dieselovi, motori s prisilnim punjenjem cilindra) i shvatiti njihove osobitosti.
· Upoznati vrste, svojstva i primjenu goriva za motore s unutarnjim izgaranjem.
· Znati ulogu sustava prijenosa snage (transmisije) i upoznati različite izvedbe.
· Razumjeti principe rada dijelova transmisije: spojki, mjenjača, diferencijala…
· Upoznati principe rada pneumatskih i hidrauličkih komponenti i sklopova.
· Usvojiti osnovna znanja o kočnim sustavima , sustavima za upravljanje vozilom i poljoprivrednim strojem.
· Upoznati električne uređaje ugrađene u motorna vozila i naučiti osnovne principe njihovog rada.
· Upoznati različite elektroničke upravljačke i regulacijske sustave na motornim vozilima, poljoprivrednim strojevima i uređajima.
· Razumjeti djelovanje elektroničkih sustava kao cjeline i elemenata (senzora, upravljačke jedinice, izvršnika).
· Znati koristiti ispitne i mjerne uređaje za kontrolu ispravnosti sklopova i sustava na vozilima.
· Upoznati alate, načelo rada i postupke rastavljanja i sastavljanja dijelova i sklopova vozila, poljoprivrednih strojeva i uređaja.
· Razviti sposobnost utvrđivanja neispravnosti na poljoprivrednom stroju i uređaju.
· Znati i umjeti demontirati, ugraditi i provjeriti ispravnost sklopova i sustava na poljoprivrednom stroju i uređaju.
· Znati izabrati i primijeniti alate i postupke utvrđivanja nedostataka i njihova otklanjanja u popravci na poljop
· Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže motora, utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu.
· Znati izabrati alate, izvesti postupak demontaže sklopova i uređaja (transmisija, kočni sustav, upravljački sustav, ovjes, …), utvrditi ispravnost dijelova, zamijeniti neispravne dijelove i izvršiti montažu i kontrolu ispravnosti.
· Upoznati uređaje i alate za ispitivanje, odrediti postupak ispitivanja pojedinog sustava, izvršiti ispitivanje i otkloniti uzroke nastanka kvara
· Znati izabrati alate, izvesti postupak stavljanja u pogon dijelova, skupina ili sustava na vozilima, strojevima, aparatima i uređajima za poljoprivredu, šumarstvo, vrtlarstvo, graditeljstvo i komunalije, te nakon stavljanja u pogon izvršiti kontrolu i ispitivanje rada sustava
· Znati koristeći servisnu knjižicu, izvršiti servis određenog vozila i pripremu za tehnički pregled.
· Znati i moći izraditi troškovnik i izračunati kalkulaciju.
· Spoznati vlastite mogućnosti i dosege u okvirima zanimanja .
· Razviti sposobnost komunikacije sa suradnicima, korisnicima usluga i društvom u cjelini.
· Osposobiti se za daljnje unapređenje, samoobrazovanje i cjeloživotno obrazovanje.
· Znati i moći koristiti stručnu literaturu.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje mehaničar poljoprivredne mehanizacije može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje Mehaničar poljoprivredne mehanizacije polaznik mora imati 18 godina i završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Mehaničar poljoprivredne mehanizacije

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.