fbpx

srednje škole i prekvalifikacije

Poljoprivreda i prehrana

Veterinarski tehničar

Tijekom obrazovanja polaznici se osposobljavaju za obavljanje svih veterinarskih poslova, a koji nisu vezani uz postavljanje dijagnoze i propisivanje terapije, te za laboratorijske poslove tehničke naravi.

Cilj programa

Program za veterinarske tehničare omogućava obrazovanje srednjeg stručnog kadra u veterinarskoj struci u skladu s nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Tijekom obrazovanja polaznici se osposobljavaju za obavljanje svih veterinarskih poslova, a koji nisu vezani uz postavljanje dijagnoze i propisivanje terapije, te za laboratorijske poslove tehničke naravi.

Opis poslova veterinatskog tehničara

Veterinarski tehničari obavljaju:

· tehničke poslove preventive zaraznih i invazionih bolesti,
· nadzor nad održavanjem prikladnih veterinarsko sanitarnih uvjeta u postupku sa životinjama, njihovim proizvodima i otpacima, te sredstvima za liječenje i zaštitu životinja,
· pripremu životinja za pregled i liječenje, pridržavanje ili sputavanje životinja pri tretmanu,
· kastraciju odojaka,
· provedbu tehničkih poslova pri umjetnom osjemenjivanju,
· pomoć pri porođaju, njegu mladunčadi, čuvanje lijekova i cjepiva,
· pomoć pri razudbi lešina, uzimanje, pakiranje i slanje materijala za dijagnostičke pretrage,
· izvođenje jednostavnijih pretraga, pripremu instrumenata i pribora za pregled i zahvate koje izvodi veterinar.

Polaznik stoga mora imati dobro opće obrazovanje, posebice u biologiji, fizici i kemiji, te informatici, što omogućava lakše savladavanje i razumijevanje stručnog dijela programa.

Strukovna znanja traže dobro poznavanje ekonomskih i epizootioloških značajki bolesti, svrsishodnosti i redoslijeda preventivnih zahvata, pružanje prve pomoći i održavanje radne i proizvodne sposobnosti životinja.

U ostvarivanju programa velika važnost daje se praktičnoj nastavi, kojom polaznici stječu vještine i navike potrebne za obavljanje poslova i radnih zadaća utvrđenih nastavnim planom i programom.

Praktična nastava realizira se tijekom sve četiri nastavne godine, a izvodi se u veterinarskim stanicama i ambulantama te ostalim veterinarskim ustanovama.

Uvjeti za upis
 • U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje VETERINARSKI TEHNIČAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života, te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova
 • Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje veterinarski tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Potrebno je dobro psihofizičko i fizičko zdravlja, posebno dar sluha i vida, dobra koordinacija pokreta, psihička stabilnost i osjećaj odgovornosti, sposobnost za ophođeje sa životinjama i ljudima, ljubav prema životinjama.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrdit će se:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati,
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Poljoprivredni gospodarstvenik

Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na poljoprivrednom gospodarstvu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša

Cilj programa

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Znajna, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na poljoprivrednom gospodarstvu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša

· Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
· Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i strojevima.
· Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i strojeva.
· Stjecanje vještine čitanja i primjene preparata po pravilima uputa.
· Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih operacija.
· Usvojiti znanje o gnojidbi, sijanju i žetvi.
· Usvojiti znanje o sadnji poljoprivrednih kultura.
· Razviti vještinu sadnje i obrade poljoprivrednih kultura.
· Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir sjemena.
· Upoznati tehnologiju obrade tla.
· Usvojiti znanja o postupku gnojidbe.
· Upoznati osnovna načela estetike u poljoprivredi.
· Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
· Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI GOSPODARSTVENIK polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Voćar, Vinogradar, Vinar

Uključivanje u primjenu umjetnih gnojiva u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, ali i u prehrambenoj industrijsku, te povezanost s ratarstvom, i uzgojem povrća.

Cilj programa

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u primjenu umjetnih gnojiva u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu, ali i u prehrambenoj industrijsku, te povezanost s ratarstvom, i uzgojem povrća.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

· Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju u voćnjaku i vinogradu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
· Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
· Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i strojevima.
· Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i strojeva.
· Stjecanje vještine čitanja i primjene preparata po pisanim uputama.
· Usvojiti znanje o gnojidbi, sječi voća, sadnji voća .
· Usvojiti znanje o sadnji vinograda.
· Razviti vještinu sadnje i obrade voćnjaka i vinograda.
· Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir sadnica i kalemova.
· Upoznati tehnologiju obrade tla.
· Usvojiti znanja o postupku gnojidbe.
· Upoznati osnovna načela estetike u voćarstvu i vinogradarstvu.
· Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
· Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.

Uvjeti za upis

U program stjecanja za zanimanje VOĆAR – VINOGRADAR -VINAR može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje VOĆAR – VINOGRADAR – VINAR polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

Ratar

Obrazovanje polaznika za obavljanje određenih poslova i zadaća u ratarstvu.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • Razviti sposobnosti za primjenu poljoprivrednih strojeva u ratarskoj proizvodnji pri izvođenju pojedinih radnih postupaka
 • Razvijanje sposobnosti za rukovanje poljoprivrednim strojevima, njihovo usklađivanje, nadzor i manje popravke
 • Usvajanje znanja o uspješnom radu u zaštiti ratarskih bilja dobrim poznavanjem i prepoznavanjem bolesti, štetnika i korova pojedinih ratarskih kultura
 • Dobro poznavanje sredstava za zaštitu bilja, količinu, način i vrijeme njihove primjene tijekom vegetacije i uskladištavanja ratarskih proizvoda
 • Obrazovanje polaznika za obavljanje određenih poslova i zadaća u ratarstvu
 • Usvajanje znanja iz gospodarstva i ustrojstva rada u ratarskoj proizvodnji, osnove zakonitosti odvijanja reprodukcijskog rada, odnosno procesa nastajanja troškova
 • Usvajanje znanja o tehnologiji proizvodnje određenih ratarskih kultura
 • Upoznavanje i uporaba poljoprivrednih strojeva za pripremu tla, gnojidbu, sjetvu, sadnju, njegu i zaštitu ratarskih kultura, te žetvu, berbu, prijevoz i spremanje ratarskih proizvoda
 • Usvajanje znanja o osnovnim uvjetima, karakteristikama i zakonitostima organizacije i odvijanja cestovnog prometa
 • Razviti i jačati svijest o osobnoj odgovornosti vozača za ponašanje u cestovnom prometu radi sprječavanja prometnih nesreća
 • Izgradnja stavova za vozače o prometu kroz odgovornost, točnost, preciznost, sposobnost za samostalnost u primjeni prometnih propisa i pravila
 • Razvijena uvjerenja da su suglasne navike uvjet za sigurno i uredno odvijanje prometa i samozaštita od pogrešaka i bezobzirnost neopreznih i nasrtljivih sudionika prometa
 • Upravljanje vozilom i njegovo održavanje
 • Usvajanje znanja o zakonitosti kretanja vozilom na motorni pogon
 • Vještina dobrog i sigurnog upravljanja vozilom na motorni pogon
 • Stjecanje sigurnosti u upravljanju vozilom na motorni pogon uz primjenu odgovarajućih prometnih pravila i propisa
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje RATAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje RATAR/ICA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Vrtlar

Uključivanje u primjenu umjetnih gnojiva u vrtlarstvu, ali i u prehrambenoj industrijsku, te povezanost s ratarstvom,  i uzgojem povrća i voća.

Cilj programa

Stjecanje znanja, vještina, umijeća i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka školovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, obavlja poslove i zadatke iz djelokruga svog zanimanja.

Uključivanje u primjenu umjetnih gnojiva u vrtlarstvu, ali i u prehrambenoj industrijsku, te povezanost s ratarstvom,  i uzgojem povrća i voća.

Stjecanje osnovnoga profesionalnog obrazovanja na temelju kojeg je moguće daljnje školovanje u struci.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

 • Usvajanje znanja o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju u vrtlarstvu, o očuvanju vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, o sigurnom radu na visini te mjere zaštite ljudi i okoliša
 • Upoznavanje svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura
 • Usvajanje znanja i stjecanje vještina obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i  strojevima
 • Podešavanje, oštrenje i održavanje ručnog alata i  strojeva
 • Stjecanje vještine čitanja i primjene preparata po pravilima uputa
 • Naučiti izračunavati utrošak materijala i vremena za izradu određenih operacija.
 • Usvojiti znanje o gnojidbi, sadnje povrća
 • Usvojiti znanje o sadnji voća
 • Razviti vještinu sadnje i obrade povrtnih kultura
 • Razviti sposobnost i usvojiti znanje za ispravan odabir sadnica
 • Upoznati tehnologiju obrade tla
 • Usvojiti znanja o postupku gnojidbe
 • Upoznati osnovna načela estetike u vrtlarstvu.
 • Ovladati radom na računalu s osnovama programa za pisanje, računanje i crtanje.
 • Razviti kod polaznika osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje VRTLAR/ICAmože se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje VRTLAR/ICA  polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Pekar

Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku pekarsku proizvodnju. Završeni polaznik bi trebao biti osposobljen za samostalno obavljanje radnih postupaka te bi trebao ovladati znanjima i vještinama vezanim uz zanimanje – pekar.

Cilj programa

Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku pekarsku proizvodnju. Završeni polaznik bi trebao biti osposobljen za samostalno obavljanje radnih postupaka te bi trebao ovladati znanjima i vještinama vezanim uz zanimanje – pekar.

Većim brojem sati praktičnog rada polaznik treba razvijati komunikacijske sposobnosti, odnos prema vlastitim rezultatima rada, razvijati radne navike te usvojiti navike za čuvanje sredstava rada i radne okoline.

Znanja, vještine i sposobnosti koja se stječu završetkom programa

Polaznika osposobiti za samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu:

 • Izrada tijesta za kruh i peciva: prijem i skladištenje svih tvoriva, pripremu tvoriva, doziranje, sve vrste zamjesa tijesta, zrenje tijesta u masi, premjes tijesta.
 • Obrada tijesta i tjestenih komada: dijeljenje tijesta ručno i strojno, vaganje, okrugljenje, međuzrenje i završno oblikovanje tjestenih komada za kruh i peciva.
 • Zrenje tjestenih komada: obično i kontinuirano.
 • Pečenje tjestenih komada: pripremu tjestenih komada za pečenje, ubacivanje u peć, pečenje i vađenje gotovih proizvoda.
 • Hlađenje i skladištenje proizvoda: prirodno i umjetno hlađenje proizvoda, čuvanje brašna u skladištima.
 • Najčešće bolesti i kvarenje proizvoda.
 • Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u pekarstvu.
 • Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša
Posebnosti obrazovanja

Kod obavljanja praktičnih vježbi u školskoj pekarnici ili drugim pogonima obvezna je uporaba zaštitne odjeće i obuće: kape ili marame, kute, radnog odijela ili pregače, obuće s gumenim potplatima. Sve mora biti bijele ili vrlo svijetle druge boje.

Poslovi se obavljaju u zatvorenom prostoru pri danjem, a većim dijelom umjetnom svjetlu. Zrak u pogonima je vlažan, topao, prašina potječe od brašna, a povećana je i buka strojeva. Podovi su klizavi od masnoće i taloga brašna. Postoje opasnosti i od mehaničkih, električnih povreda i opekotina, a moguće su eksplozije i požari.

Djelatnici posao obavljaju isključivo stojeći uz česta sagibanja, izloženi su jednoličnom fizičkom naporu. Potrebna je dobra koordinacija rada s vizualnim opažanjima.

Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, dobro podnošenje noćnog rada, spremnost na suradnju i odgovornost prema radu.

Uvjeti za upis

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje pekar/ica, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu i liječničku potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje pekar/ica polaznik mora imati 18 godina i završenu srednju školu i liječničku potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Mljekar

Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku obradu mlijeka, proizvodnju mlijeka i proizvoda  od mlijeka.

Cilj programa

Odgoj i obrazovanje polaznika za zanatsku i industrijsku obradu mlijeka, proizvodnju mlijeka i proizvoda  od mlijeka. Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u zanimanju –mljekar/ica. Razviti komunikacijske i uslužne sposobnosti; radne navike i pozitivan odnos prema radnoj okolini.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • Polaznike osposobiti za samostalno obavljanje radnih zadataka u proizvodnji i obradi mlijeka.
 • Poznavanje zaštite na radu i sprječavanje nesreće.
 • Poznavanje zaštite radne i životne sredine.
 • Čišćenje mljekare.
 • Proizvodnju konzumnog mlijeka.
 • Proizvodnja fermentiranih mliječnih napitaka.
 • Rukovanje i održavanje strojeva, uređaja i pribora.
 • Proizvodnju sladoleda.
 • Proizvodnju evaporiranog i kondenziranog mlijeka, mlijeka u prahu, sirutke u prahu, laktoze, mliječnih zamjena.
 • Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
 • Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mljekarskoj industriji
 • Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
 • Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.
Uvjeti za upis

U program stjecanja SSS za zanimanje  MLJEKAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje MLJEKAR/ICA polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Mesar

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja  samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar.

Cilj programa

Odgojno-obrazovni program za zanimanje mesar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar.

Kompetencije koje polaznik stječe

Postići osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji.

· Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.
· Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.
· Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.
· Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.
· Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.
· Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.
· Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.
· Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.
· Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji
· Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.
· Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Uvjeti za upis

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje mesar, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje mesar polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Poljoprivredi tehničar stočar

Stjecanje znanja i vještina neophodnih za obavljanje radova u uzgoju i njezi stoke te u proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, vune, krzna i podmlatka pojedinih vrsta stoke.

Cilj programa

Stjecanje znanja i vještina neophodnih za obavljanje radova u uzgoju i njezi stoke te u proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, vune, krzna i podmlatka pojedinih vrsta stoke.

Polaznik stječe stručna i opća znanja koji omogućuje maksimalno iskorištavanje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • usvajanje znanja o građi i funkcioniranju stanice, tkiva, organa i pojedinih sustava, te organizama kao cjeline,  stvaranje spoznaje o mogućnostima stočarstva, ovisno o zadovoljavanju potreba životinjskog organizma
 • usvajanje znanja i zakonitosti općeg stočarstva
 • primjena stečenih znanja iz biologije na domaće životinje
 • osposobljavanje učenika za primjenu stečenih znanja uz svladavanje gradiva drugih stručnih predmeta i izvršavanje određenih zahvata u stočarskoj proizvodnji
 • upoznati polaznika s pravilnom hranidbom stoke, ulogom pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu i posljedicama koje se javljaju zbog nedostatka hranjivih i bioloških vrijednosti tvari;
 • upoznavanje krmiva uobičajenih u hranidbi pojedinih vrsta i kategorija stoke sa stanovišta osobina i sastava, te hranidbene i biološke vrijednosti
 • upoznavanje načina (metode) određivanja hranjive vrijednosti pojedinih krmiva te upoznavanje normiranja i sastavljanja obroka za pojedine vrste i kategorije stoke
 • obrazovanje polaznika za izvođenje pojedinih radnih operacija u proizvodnji krmnog bilja (obrada tla, gnojidba, sjetva, njega, te spremanje i čuvanje krmne baze)
 • osposobljavanje za pravilno korištenje prirodnih travnjaka, njihovo održavanje, popravljanje i eksploataciju
 • upoznavanje reprodukcije goveda,
 • detaljnije upoznavanje građe i funkcije mliječnih žlijezda, mužnje,  te primarna obrada mlijeka,
 • upoznavanje tehnoloških procesa proizvodnje mlijeka, podmlatka goveda i tova goveda,
 • detaljnije upoznavanje selekcije goveda
 • upoznavanje reprodukcije sitne stoke, selekcije i uzgoja rasplodnog podmlatka,
 • upoznavanje tehnologije proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka,
 • upoznavanje tehnologije tova svinja, peradi ovaca i koza,
 • upoznavanje tehnologije proizvodnje kokošjih jaja,
 • upoznavanje proizvodnje vune
 • upoznavanje gospodarskog značenja, sistematike, anatomske građe i sredine      za uzgoj riba
 • upoznavanje tehnologije za uzgoj ribe, bolesti riba i ribe kao živežne namirnice
 • upoznavanje marikulture
 • upoznavanje postupaka koji čine elemente različitih tehnologija u konjogojstvu, hranidba konja, smještaj, čišćenje, njega, oprema za prezanje, tovarenje, psihologija i uvježbavanje konja, organizacija uzgoja konja
 • upoznati poljoprivredne strojeve koji se koriste u proizvodnji stočne hrane na oranicama,
 • upoznati strojeve za spremanje, transport i čuvanje stočne hrane s poljoprivrednih površina,
 • upoznati strojeve za pripremu i proizvodnju stočarskih smjesa,
 • upoznati strojeve za hranjenje i napajanje stoke,
 • upoznati strojeve za mužnju krava,
 • upoznati strojeve za izgnojavanje, ventilaciju, zagrijavanje i proizvodnju jednodnevnih pilića,
 • upoznati sredstva za transport stoke
 • upoznavanje polaznika s utjecajem sredine na stoku te važnosti higijene i očuvanja zdravlja i postizanje optimalne proizvodnje,
 • upoznavanje građevinskih materijala, građevinskih rješenja na stvaranju potrebne mikroklime, standarda u svezi s prostorom za stoku, te posebne vrijednosti držanja stoke na slobodnom prostoru,
 • upoznavanje važnosit higijene pojedinih postupaka u stočarstvu,
 • upoznavanje nastanka i širenja bolesti, mjere za sprečavanje bolesti te osnovnih karakteristika nakih zaraznih i parazitskih bolesti
 • upoznavanje polaznika s vrijednosnim aspektom procesa proizvodnje, pokazateljima uspješnosti poslovanja i specifičnostima poljoprivredne proizvodnje sa stanovišta ustrojstva rada,
 • upoznavanje mogućnosti za provedbu različitih radova u proizvodnji mlijeka, utovljene stoke, jaja i vune, te podmlatka pojedinih vrsta stoke,
 • iznalaženje najpovoljnijih rješenja sa stanovišta troškova
Uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje poljoprivredni/dna tehničar/ka -stočar/ica mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje poljoprivredni/dna tehničar/ka -stočar/ica polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Agroturistički tehničar

Osposobiti polaznike za kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, usluga smještaja gostiju i drugih turističkih usluga.

Cilj programa

Osposobiti polaznike za kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga, usluga smještaja gostiju i drugih turističkih usluga (organiziranja berbe, sakupljanja ljekovitog bilja, jahanja). Uz to, značajno je osposobiti polaznike za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, te načine pripreme i ponude hrane s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva.

Uz ekološku poljoprivredu vezan je i eko-turizam i upravo on ima potencijale da postane najperspektivnija vrsta turizma i to zato što s jedne stane štiti prirodno i kulturno nasljeđe, a s druge omogućava ostvarenje gospodarske koristi. Ovaj je obrazovni program koncipiran tako da ujedinjuje područje ekopoljoprivrede s područjem tradicionalnog ugostiteljstva i turizma, te tako daje novi profil za rad u seoskom turizmu

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • osigurati uvjete za ekološki uzgoj povrća, voćaka, vinove loze, žitarica ne narušavajući prirodnu ravnotežu okoliša
 • uzgojiti domaće životinje, njegovati ih te upoznati načine proizvodnje mesa, mlijeka, jaja
 • hortikulturno urediti gospodarstvo ukrasnim drvećem, grmljem, cvijećem i travnjacima te održavati uređene površine
 • koristiti različite načine u pripremanju i posluživanju hrane njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje
 • urediti i održavati interijer i okoliš ugostiteljskog objekta i cijelog gospodarstva
 • osmisliti zanimljive sadržaje rekreacije i organiziranja slobodnog vremena u prirodi
 • usvojiti znanje o povijesti i tradiciji ruralnog prostora, narodne nošnje, rukotvorine, narodne običaje i pjesme
 • prezentirati i promicati različite ponude i sadržaje
 • stvaranje vještina u obavljanju pojedinih radnji u različitim granama bilinogojstva i stočarstva
 •  ekološka proizvodnja hrane
 •  upoznati organizaciju, strukturu i tehniku rada suvremene ugostiteljske kuhinje
 • upoznati usklađenost poslova iz područja pripravljanja, prigotovljavanja i posluživanja jela te osposobiti se za pripravljanje, prigotavljanje i serviranje jela
 • stjecanje navika u održavanju osobne, radne i kolektivne higijene
 • samozaštita i zaštita radne sredine
 • savladavanje tehnika rada s kuhinjskim strojevima, uređajima i alatom
 • postupno osposobljavanje za pripravljanje, prigotavljanje i posluživanje-izdavanje svih vrsta jela predviđene ovim programom
 • usvojiti principe gospodarenja u procesu nabave, pripravljanja, prigotavljanja i nuđenja jela
 • usvojiti principe racionalnog gospodarenja u procesu nabave, pripravljanja i prigotavljanja jela.
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje AGROTURISTIČKI/KA TEHNIČAR/KA  može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje AGROTURISTIČKI TEHNIČAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Poljoprivredni tehničar opći

Znati obavljati poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primijeniti moderna i suvremena sredstava i materijale za rad u području biljne proizvodnje.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Znati obavljati poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primijeniti moderna i suvremena sredstava i materijale za rad u području biljne proizvodnje.
· Usvojiti znanja(definirati, nabrojati i primijeniti) o zaštiti na radu, o sigurnom kretanju na poljoprivrednom gospodarstvu,
· spoznati važnost očuvanja vlastitog zdravlja prilikom poslova u raznim vremenskim prilikama i radnim uvjetima, te mjere zaštite ljudi i okoliša.
· znati racionalno koristiti materijale i energiju.
· Usvojiti znanja pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja.
· Naučiti poslove organizacije rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji.
· Znati organizirati rad u različitim granama stočarstva,
· znati pravilno koristiti nasljedne osnove i poznavati uvjete držanja pojedinih vrsta i kategorija stoke.
· Znati obavljati poslove na pripremi tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura do berbe i žetve te transporta i spremanja biljnih proizvoda.
· znati koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke te spoznati njihovu važnost.
· Upoznati svojstva i mogućnosti primjene gnojiva, razlikovanje pojedinih poljoprivrednih kultura.
· Usvojiti znanja i steći vještine obrade poljoprivrednih kultura ručnim alatima i strojevima.
· Razviti osjećaj odgovornosti za racionalno korištenje materijala, energije i zaštitu okoliša.
· spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose.
· prepoznati atraktivnost i važnost zanimanja opći poljoprivredni tehničar

Uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje opći poljoprivredni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje OPĆI POLJOPRIVREDNI TEHNIČAR polaznik mora imati završenu srednju školu.

U program prekvalifikacije za zanimanje opći poljoprivredni tehničar mogu se upisati polaznici koji imaju završenu minimalno trogodišnju srednju školu i najmanje 17 godina života.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Poljoprivredni tehničar fitofarmaceut

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Zadaće ovog obrazovnog programa su:

· osposobiti polaznika za poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka,
· upoznati polaznika s pojedinačnim svojstvima pesticida, njihovom primjenom, podjelom i specifičnostima,
· upoznati polaznika sa značajkama i zadaćama suvremenog bilinogojstva u svijetu i u nas, o rastu i razvoju kulturne biljke i formiranju prinosa, agroekološkim čimbenicima, biljno uzgojnim zahvatima, sustavima biljnogojstva, te održivom poljoprivredom,
· upoznati polaznika sa sredstvima za zaštitu bilja i njihovu djelovanju na čovjekov okoliš,
· usvojiti temeljna znanja o krmnom bilju, žitaricama, industrijskom bilju, povrću, cvijeću, ukrasnom bilju, o voćkama i vinovoj lozi,
· poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja
· osposobiti polaznika za primjenu mehanizacije u ratarskoj, povrćarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, cvjećarskoj i dendrološkoj proizvodnji te mehanizacijom u stočarstvu,
· omogućiti polaznicima savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)
· vođenje brige o estetskom izgledu radnog prostora te davanju osnovnih uputa o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.

Predavanjem, vježbama i praktičnim radom polaznici trebaju:

· upoznati najvažnije osobine zrnatih poljoprivrednih proizvoda,
· upoznati tehničke osobine objekata za skladištenje zrnatih proizvoda,
· osposobiti se za obavljanje svih procesa uskladištenja zrna,
· upoznavanje sa gnojivima i vrstama gnojiva
· upoznavanje sa sjemenskom robom — ratarske, povrtlarske i cvjećarske prostorije
· upoznavanje sa manipulacijom, transportom i skladištenjem gnojiva i sjemenske robe.
· usvajanje znanja o vrstama i svojstvima, te kvaliteti sadnog materijala u voćarstvu, vinogradarstvu, cvjećarstvu i dendrologiji, kako bi mogli sudjelovati u radu na uskladištenju, manipulaciji i prometu istih
· upoznavanje učenika s hranidbom stoke,
· uloga pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu,
· znaci nedostataka pojedinih hranjivih tvari,
· upoznavanje osnovnih krmiva,
· hranidbena vrijednost krmiva,
· osnove skladištenja krmiva.

Uvjeti za upis

· U program izobrazbe za zanimanje poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

· Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje poljoprivredni tehničar fitofarmaceut polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o priznavanju i odluku o obvezi polaganja razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Prehrambeni tehničar

Pripremiti polaznike za rad voditelja i organizatora poslova primanja, rukovanja i uskladištenja sirovine, ambalaže i gotovih proizvoda.

Cilj programa

Pripremiti polaznike za rad voditelja i organizatora poslova primanja, rukovanja i uskladištenja sirovine, ambalaže i gotovih proizvoda. Polaznik se osposobljava za samostalnog tehničara u kontrolno analitičkom laboratoriju i suradnika u razvojnim laboratorijima.

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom zanimanja
 • Osnove prirodnih znanosti u prehrambenoj struci
 • Fizikalno-kemijske i mikrobiološke laboratorijske postupci i analize
 • Kemijska načela, zakoni i metode u tehnologiji, kontroli hrane,

prehrani i procesima metabolizma

 • Tehnološke operacije u prehrambenoj industriji
 • Kvaliteta sirovina, poluproizvoda, proizvoda i ambalaže te

pravilno rukovati njima

 • Tehnološki proces, upravljati strojevima i opremom te provoditi unutarnji

Nadzor

 • Proces pripreme hrane te utjecaj na prehrambene i kulinarske značajke sirovina
 • Principi pravilne prehrane
 • Gotova hrana i produljivati trajnost hrane u industriji i obrtu
 • Kontrola kvalitete sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u pogonima i

laboratorijima, primjenjujući zakone i standarde kvalitete u prometu hrane

 • Provedba dobre higijenske i proizvođačke prakse te mikrobiološke kontrole hrane
 • Primijeniti zakonske propise zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite

okoliša

 • Primjena osnove tržišnog poslovanja i organizacije rada te pratiti trendove u

poduzetništvu

 • provedba tijek kolanja poslovne dokumentacije i knjigovodstvenih isprava u obrtu ili tvrtki
 • Priprema hrane u cateringu i dizajniranje proizvoda
 • Priprema i proizvodnja hrane u industrijskim uvjetima i obrtu
 • Kreiranje i prezentiranje novih proizvoda, u skladu sa zahtjevima tržišta
 • Priprema regionalnih autohtonih jela
 • Primjena vještina poslovnog komuniciranja, prodavanja, pregovaranja i timskog rada
 • Provoditi i upravljati kupoprodajnom aktivnošću u obrtu ili tvrtki, poštujući specifičnosti poslovanja s hranom
 • Primjena marketinške koncepcije i alata u poslovanju obrta ili tvrtke
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje Prehrambeni/a tehničar/ka može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova prehrambenog/e tehničara/ke.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje prehrambeni/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova prehrambenog/e tehničara/ke koje je polaznik dužan donijeti prilikom upisa.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program za zanimanje Prehrambeni/a tehničar/ka izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom u ukupnom trajanju od 2 246 sati.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel