fbpx

prijave

Poljoprivredi tehničar stočar

Stjecanje znanja i vještina neophodnih za obavljanje radova u uzgoju i njezi stoke te u proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, vune, krzna i podmlatka pojedinih vrsta stoke.

Cilj programa

Stjecanje znanja i vještina neophodnih za obavljanje radova u uzgoju i njezi stoke te u proizvodnji mesa, mlijeka, jaja, vune, krzna i podmlatka pojedinih vrsta stoke.

Polaznik stječe stručna i opća znanja koji omogućuje maksimalno iskorištavanje svih elemenata proizvodnje u interesu što obimnije i što jeftinije stočarske proizvodnje.

Znanja, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • usvajanje znanja o građi i funkcioniranju stanice, tkiva, organa i pojedinih sustava, te organizama kao cjeline,  stvaranje spoznaje o mogućnostima stočarstva, ovisno o zadovoljavanju potreba životinjskog organizma
 • usvajanje znanja i zakonitosti općeg stočarstva
 • primjena stečenih znanja iz biologije na domaće životinje
 • osposobljavanje učenika za primjenu stečenih znanja uz svladavanje gradiva drugih stručnih predmeta i izvršavanje određenih zahvata u stočarskoj proizvodnji
 • upoznati polaznika s pravilnom hranidbom stoke, ulogom pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu i posljedicama koje se javljaju zbog nedostatka hranjivih i bioloških vrijednosti tvari;
 • upoznavanje krmiva uobičajenih u hranidbi pojedinih vrsta i kategorija stoke sa stanovišta osobina i sastava, te hranidbene i biološke vrijednosti
 • upoznavanje načina (metode) određivanja hranjive vrijednosti pojedinih krmiva te upoznavanje normiranja i sastavljanja obroka za pojedine vrste i kategorije stoke
 • obrazovanje polaznika za izvođenje pojedinih radnih operacija u proizvodnji krmnog bilja (obrada tla, gnojidba, sjetva, njega, te spremanje i čuvanje krmne baze)
 • osposobljavanje za pravilno korištenje prirodnih travnjaka, njihovo održavanje, popravljanje i eksploataciju
 • upoznavanje reprodukcije goveda,
 • detaljnije upoznavanje građe i funkcije mliječnih žlijezda, mužnje,  te primarna obrada mlijeka,
 • upoznavanje tehnoloških procesa proizvodnje mlijeka, podmlatka goveda i tova goveda,
 • detaljnije upoznavanje selekcije goveda
 • upoznavanje reprodukcije sitne stoke, selekcije i uzgoja rasplodnog podmlatka,
 • upoznavanje tehnologije proizvodnje ovčjeg i kozjeg mlijeka,
 • upoznavanje tehnologije tova svinja, peradi ovaca i koza,
 • upoznavanje tehnologije proizvodnje kokošjih jaja,
 • upoznavanje proizvodnje vune
 • upoznavanje gospodarskog značenja, sistematike, anatomske građe i sredine      za uzgoj riba
 • upoznavanje tehnologije za uzgoj ribe, bolesti riba i ribe kao živežne namirnice
 • upoznavanje marikulture
 • upoznavanje postupaka koji čine elemente različitih tehnologija u konjogojstvu, hranidba konja, smještaj, čišćenje, njega, oprema za prezanje, tovarenje, psihologija i uvježbavanje konja, organizacija uzgoja konja
 • upoznati poljoprivredne strojeve koji se koriste u proizvodnji stočne hrane na oranicama,
 • upoznati strojeve za spremanje, transport i čuvanje stočne hrane s poljoprivrednih površina,
 • upoznati strojeve za pripremu i proizvodnju stočarskih smjesa,
 • upoznati strojeve za hranjenje i napajanje stoke,
 • upoznati strojeve za mužnju krava,
 • upoznati strojeve za izgnojavanje, ventilaciju, zagrijavanje i proizvodnju jednodnevnih pilića,
 • upoznati sredstva za transport stoke
 • upoznavanje polaznika s utjecajem sredine na stoku te važnosti higijene i očuvanja zdravlja i postizanje optimalne proizvodnje,
 • upoznavanje građevinskih materijala, građevinskih rješenja na stvaranju potrebne mikroklime, standarda u svezi s prostorom za stoku, te posebne vrijednosti držanja stoke na slobodnom prostoru,
 • upoznavanje važnosit higijene pojedinih postupaka u stočarstvu,
 • upoznavanje nastanka i širenja bolesti, mjere za sprečavanje bolesti te osnovnih karakteristika nakih zaraznih i parazitskih bolesti
 • upoznavanje polaznika s vrijednosnim aspektom procesa proizvodnje, pokazateljima uspješnosti poslovanja i specifičnostima poljoprivredne proizvodnje sa stanovišta ustrojstva rada,
 • upoznavanje mogućnosti za provedbu različitih radova u proizvodnji mlijeka, utovljene stoke, jaja i vune, te podmlatka pojedinih vrsta stoke,
 • iznalaženje najpovoljnijih rješenja sa stanovišta troškova
Uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje poljoprivredni/dna tehničar/ka -stočar/ica mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje poljoprivredni/dna tehničar/ka -stočar/ica polaznik mora imati završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Poljoprivredi tehničar stočar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.