fbpx

prijave

Prehrambeni tehničar

Pripremiti polaznike za rad voditelja i organizatora poslova primanja, rukovanja i uskladištenja sirovine, ambalaže i gotovih proizvoda.

Cilj programa

Pripremiti polaznike za rad voditelja i organizatora poslova primanja, rukovanja i uskladištenja sirovine, ambalaže i gotovih proizvoda. Polaznik se osposobljava za samostalnog tehničara u kontrolno analitičkom laboratoriju i suradnika u razvojnim laboratorijima.

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA
 • Osnove prirodnih znanosti u prehrambenoj struci
 • Fizikalno-kemijske i mikrobiološke laboratorijske postupci i analize
 • Kemijska načela, zakoni i metode u tehnologiji, kontroli hrane,

prehrani i procesima metabolizma

 • Tehnološke operacije u prehrambenoj industriji
 • Kvaliteta sirovina, poluproizvoda, proizvoda i ambalaže te

pravilno rukovati njima

 • Tehnološki proces, upravljati strojevima i opremom te provoditi unutarnji

Nadzor

 • Proces pripreme hrane te utjecaj na prehrambene i kulinarske značajke sirovina
 • Principi pravilne prehrane
 • Gotova hrana i produljivati trajnost hrane u industriji i obrtu
 • Kontrola kvalitete sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda u pogonima i

laboratorijima, primjenjujući zakone i standarde kvalitete u prometu hrane

 • Provedba dobre higijenske i proizvođačke prakse te mikrobiološke kontrole hrane
 • Primijeniti zakonske propise zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite

okoliša

 • Primjena osnove tržišnog poslovanja i organizacije rada te pratiti trendove u

poduzetništvu

 • provedba tijek kolanja poslovne dokumentacije i knjigovodstvenih isprava u obrtu ili tvrtki
 • Priprema hrane u cateringu i dizajniranje proizvoda
 • Priprema i proizvodnja hrane u industrijskim uvjetima i obrtu
 • Kreiranje i prezentiranje novih proizvoda, u skladu sa zahtjevima tržišta
 • Priprema regionalnih autohtonih jela
 • Primjena vještina poslovnog komuniciranja, prodavanja, pregovaranja i timskog rada
 • Provoditi i upravljati kupoprodajnom aktivnošću u obrtu ili tvrtki, poštujući specifičnosti poslovanja s hranom
 • Primjena marketinške koncepcije i alata u poslovanju obrta ili tvrtke
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje Prehrambeni/a tehničar/ka može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova prehrambenog/e tehničara/ke.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje prehrambeni/a tehničar/ka polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova prehrambenog/e tehničara/ke koje je polaznik dužan donijeti prilikom upisa.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

 

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

TRAJANJE PROGRAMA I NAČINI IZVOĐENJA NASTAVE

Program za zanimanje Prehrambeni/a tehničar/ka izvodi se dopisno-konzultativnom i/ili konzultativno-instruktivnom nastavom u ukupnom trajanju od 2 246 sati.

Prehrambeni tehničar

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

 • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
 • Domovnica
 • Rodni list
 • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.