fbpx

programi obrazovanja

Promet

Vozač motornog vozila

Obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornoga vozila.

Cilj programa

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova vozača motornoga vozila:

 • stjecanje sposobnosti za sigurno i pravilno upravljanje motornim vozilom na prometnicama
 • stjecanje znanja i vještina za pravilno upravljanje motornim vozilom, uređajima i opremom tijekom rada te njihovo pravilno održavanje
 • stjecanje znanja o sigurnosti pri radu
 • razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.
Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
 • poznaje propise vezane uz poznavanje Zakona o sigurnosti u cestovnom prometu, Zakona o javnom cestovnom prometu, Zakona o cestama  i cestovnoj signalizaciji;
 • poznaje vrste i značajke vozila u  cestovnom prijevozu te mehanizacije koja se koristi za ukrcaj ili iskrcaj tereta;
 • poznaje tehnologiju prijevoznoga procesa i dokumentaciju vezanu uz njega;
 • posjeduje vještine upravljanja vozilom u cestovnom prometu.
 • interpretirati potrebne informacije (upute o radu);
 • zna opća i posebna pravila prometa;
 • zna obveze vozača i posade vozila;
 • zna pravilno postaviti teret na vozilo;
 • zna obilježiti vozilo za prijevoz tereta i putnika;
 • zna izabrati inventar za prijevoz tereta  i putnika;
 • zna uvjete za primjenu prekrcajne mehanizacije;
 • zna primijeniti znanja   o prijevoznom procesu na konkretnom zadatku;
 • zna izraditi cijenu prijevoza.
 • zna osnove međunarodnih konvencija u prijevozu tereta (CMR, CEMT, TIR, ATA) i prijevozu putnika;
 • zna postupak i ispisivanje prijevozne dokumentacije;
 • zna pravilno rukovati tahografom.
 • zna temeljne propise o zakonitostima odvijanja cestovnog prometa;
 • zna prometne znakove, značenje te postupak vozača pri nailasku na pojedini prometni znak;
 • zna prometna pravila te ih može primijeniti u konkretnim prometnim situacijama na cesti;
 • zna se kulturno ponašati u konkretnim prometnim situacijama
 • zna rukovati GPS uređajem.
 • zna sklopove (sustave) i njihove komponente ugrađene u motorno vozilo;
 • zna važnost redovita održavanja motornoga vozila;
 • zna prepoznati kvar na vozilu;
 • zna osnovna svojstva goriva i maziva.
 • znati postupak dnevnoga preventivnog pregleda i značenje tehničke ispravnosti vozila za sigurnu vožnju;
 • zna samostalno i sigurno upravljati teretnim motornim vozilom;
 • vodi brigu o vozilu, teretu i putnicima
 • zna važnost redovita dolaska na mjesto ukrcaja i iskrcaja tereta i putnika.
 • zna osnovne i dopunske čimbenike sigurnosti prometa i kako oni utječu na odvijanje prometa;
 • zna otpore vožnje i utjecaje na stabilnost kretanja vozila;
 • zna što utječe na dužinu zaustavnoga puta vozila i kako upravljati vozilom da bi se ono moglo zaustaviti  na dovoljnoj udaljenosti od zapreke
Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje VOZAČ/ICA MOTORNOG VOZILA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života i liječničko uvjerenje o sposobnosti obavljanja poslova.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje VOZAČ/ICA MOTORNOG VOZILA polaznik mora imati završenu srednju školu, vozačku dozvola  B kategorije i uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilom C kategorije.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Tehničar za logistiku i špediciju

Obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara za logistiku i špediciju

Cilj programa

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućuje stjecanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara za logistiku i špediciju:

 • stjecanje sposobnosti za organizaciju prijevoza po pojedinim granama prometa;
 • stjecanje sposobnosti za optimalno korištenje prijevoznih jedinica tijekom prijevoza;
 • stjecanje znanja za poslove osiguranja robe u prijevozu;
 • stjecanje znanja za pripremu dokumenata i robe za carinjenje i carinski postupak;
 • stjecanje znanja za poslove skladištenja i skladišnoga poslovanja;
 • stjecanje znanja za obavljanje konsignacijskih, sajamskih, agencijskih i posebnih poslova;
 • razvijanje sposobnosti brzoga i točnog planiranja i izvršenja prijevoza robe;
 • tijekom obrazovanja treba jačati odgojnu komponentu, naučiti raditi na siguran način i stjecati radne navike.
Stručne kompentencije
 • posjeduje odgovarajuća znanja iz računalstva koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
 • raspolaže odgovarajućim znanjima potrebnim za organiziranje prijevoza pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i rijekom;
 • poznaje tehnologiju izdavanja i pribavljanja transportne dokumentacije;
 • poznaje tehnologiju rukovanja robom;
 • poznaje tehnologiju preuzimanja i distribucije pošiljaka;
 • posjeduje znanja za sklapanje ugovora o osiguranju tereta, ukrcaju i iskrcaju tereta, uskladištenju robe;
 • posjeduje znanja za obavljanje poslova kontrole robe, sajamskih poslova, konsignacijskih poslova, agencijskih poslova;
 • posjeduje znanja za organizaciju prijevoza živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta;
 • posjeduje znanja za zastupanje nalogodavca prema trećim osobama i u slučaju havarije;
 • poznaje tehničke, tehnološke i eksploatacijske značajke prijevoznih sredstava koja se koriste za obavljanje djelatnosti;
 • zna izdavati jamstvena pisma, potvrde i druge dokumente;
 • zna izraditi kalkulaciju, obaviti obračun za izvršene usluge, kontrolirati ispravnost dokumenata te izvršiti kontrolu obračuna i naplate vozarine i carine.
Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
 • sposoban je izabrati i sam interpretirati potrebne informacije (upute o radu);
 • zna promovirati špediterske usluge;
 • zna obraditi upit i dati ponudu;
 • zna sklopiti ugovor s nalogodavcem;
 • zna davati stručne Savjete i informacije;
 • zna izabrati prijevozni put i način prijevoza;
 • zna izdavati i pribavljati transportnu dokumentaciju;
 • sposoban je pratiti tijek prijevoza;
 • sposoban je organizirati distribuciju robe;
 • sposoban je pribaviti i obraditi dokumente za carinjenje robe;
 • sposoban je zastupati nalogodavca u carinskome postupku;
 • zna naplatiti carinski dug;
 • zna zaključiti ugovor o osiguranju;
 • sposoban je zastupati nalogodavca u slučaju štete;
 • sposoban je posredovati pri kontroli inspekcijskih službi;
 • sposoban je organizirati kontrolu količine i kakvoće robe;
 • sposoban je organizirati skladištenje robe;
 • sposoban je organizirati poslove rukovanja s robom;
 • sposoban je zastupati brodara;
 • sposoban je zastupati prijevoznika u cestovnome prijevozu;
 • sposoban je zastupati prijevoznika u zračnome prometu;
 • sposoban je pratiti i primjenjivati propise i pravila u međunarodnoj trgovini i prijevozu;
 • sposoban je pratiti i primjenjivati propise i pravila u financijskome poslovanju;
 • sposoban je izvršavati administrativne poslove;
 • zna propise zaštite na radu, očuvanja zdravlja i okoliša;
 • poznaje i zna koristiti sredstva za zaštitu okoliša.
uvjeti za upis

U program izobrazbe za zanimanje tehničar/ka za logistiku i špediciju mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar za logistiku i špediciju polaznik mora imati 18 godina, završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Tehničar cestovnog prometa

Stjecanje znanja, vještina za samostalno obavljanje poslove i radnih zadataka u zanimanju tehničar cestovnog prometa.

Cilj programa

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završetka obrazovanja, uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadatke u zanimanju tehničar cestovnog prometa.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa

Opći zadaci obrazovanja:

 • Osnove profesionalnog obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci.
 • Steći sposobnost uspostave komunikacije sa suradnicima kao i društvom u cjelini.
 • Spoznati vlastite mogućnosti i dosege.
 • Spoznati radne, zakonske,gospodarske, političke i socijalne odnose.
 • Biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

Zadaci koji proizlaze iz opsega poslova i radnih zadataka zanimanja:

 • Upoznati se s proučavanjem i istraživanjem tržišta prometnih usluga.
 • Znati pripremu i ustroj tehnološkog procesa prijevoza tereta i putnika.
 • Analiziranje prijevoznog procesa preko količinskih i kvalitativnih pokazatelja.
 • Znati obaviti posao u sklopu otpremničko- špediterske djelatnosti (osiguranje tereta, priprema dokumentacije za carinjenje).
 • Znati obaviti poslove oko osiguranja tereta i putnika.
 • Izraditi redove vožnje.
 • Znati racionalno izabrati i uposliti vozni park.
 • Ustrojiti održavanje voznog parka.
 • Znati poslove i nadležnosti u nadzoru prometa.
 • Znati poslove u skladištenju tereta.
 • Upoznati se sa poslovima vođenja financijsko-komercijalnog poslovanja.
 • Znati izraditi cijenu prijevoza (kalkulaciju) u teretnom i putničkom prijevozu.
 • Racionalno organizirati poslove u prometnoj službi na autobusnom  i autoteretnom kolodvoru.
 • Obavljanje poslova u svezi s registracijom, tehničkim pregledom i osiguranjem motornih vozila.
 • Organizirati poslove rent-a cara.
 • Upoznati se s planiranjem prometa u kretanju i mirovanju.
 • Znati zakonitosti pri upravljanu prometom u naselju i izvan gradova.
 • Osposobiti se za samostalnu uporabu literature i usavršavanje u struci i zanimanju.
 • Kulturno i uljudno komunicirati sa strankama.
Uvjeti za upis
 • Za stjecanje srednje stručne spreme:
  • završena osnovna škola
  • 15 godina života
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova  tehničar cestovnoga prometa.
 • Za prekvalifikaciju:
  • završena srednja škola
  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničar cestovnoga prometa.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

 • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
 • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz koje je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije

Tehničar pregledač vagona

Obrazovanje tehničara pregledača vagona ima za cilj obrazovanje kadrova za obavljanje poslova osiguravanja tehnički ispravnih i funkcionalnih vagona i vlakova kako bi se željeznički promet odvijao što sigurnije.

Cilj programa

Program za tehničara pregledača vagona omogućuje obrazovanje srednjeg stručnog kadra u prometnoj struci u skladu s nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Obrazovanje tehničara pregledača vagona, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima za cilj obrazovanje kadrova za obavljanje poslova osiguravanja tehnički ispravnih i funkcionalnih vagona i vlakova kako bi se željeznički promet odvijao što sigurnije.

Zadaće koje Tehničar pregledač vagona obavlja

Pregledači vagona pregledavaju i utvrđuju tehničku ispravnost pojedinih vagona za korištenje u prometu. Za svaki dio vagona koji pregledava postoje propisani kriteriji za njihovu tehničku ispravnost, koje pregledač vagona mora dobro poznavati. U putničkim vagonima obavlja i vizualni pregled uređaja za osvjetljavanje vagona, uređaja za grijanje, klimatizaciju, ozvučenje, blokadu vrata i drugih uređaja. Kontrolira čistoću vagona te opskrbljenost vodom i sanitarnim materijalom. Na kraju mora provjeriti i sve natpise na vagonima. Osim pojedinačnih pregleda vagona, pregledač vagona mora provjeriti i tehničku ispravnost svih vagona kada se nalaze u sastavu vlaka. Uz navedene poslove, tada provjerava i ispravnost kvačenosti vagona, odbojnike susjednih vagona, obavlja pregled kočnica i kočenja, provjerava podmazanost dijelova koji se taru te ispravnost sustava za daljinsko upravljanje.

Kada je vlak sastavljen, pregledač vagona i strojovođa obavljaju pokusno kočenje. Prije toga pregledač vagona mora provjeriti tehničku i funkcionalnu ispravnost kočnica. Prilikom pokusa kočenja penje se u (putničke) vagone i na manometru provjerava pravilnost funkcioniranja kočnica. Pri izvođenju toga pokusa pregledač vagona daje vizualne i slušne signale strojovođi. Obavljenu probu pregledač vagona ovjerava svojim potpisom. Pregledač vagona mora provjeriti je li za pojedini teret upotrebljen odgovarajući vagon, je li teret ravnomjerno rhtmoređen u odnosu na opterećenost kotača vagona, paziti da težina tereta ne prijeđe dopuštenu nosivost vagona, da teret leži čvrsto i sigurno u vagonu te da njegova širina ne prelazi tovarni profil. Posebno pažljivo mora pregledavati cisterne i vagone koji prevoze opasne terete.

Poslovi pregledača vagona obavljaju se u tehničko-vagonskim preglednim mjestima smještenim u većim željezničkim kolodvorima. Najveći dio radnog vremena pregledač vagona provodi na terenu, na otvorenom prostoru uz kolosijeke. Ritam rada je nametnut a rad se odvija povremeno pri povećanoj buci i smanjenoj vidljivosti.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničara pregledača vagona mogu se upisati polaznici koji imaju završenu:

 • osnovnu školu
 • najmanje 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova pregledača vagona.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničara pregledača vagona polaznik mora imati:

 • završenu srednju školu
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova pregledača vagona.

Tehničar vuče - strojovođa

Obrazovanje kadrova za obavljanje poslova upravljanja elektro ili dizel vučnim vozilom, provjeravanje tehničke ispravnosti vučnih vozila, vođenje popratnih dokumenata vlaka, popravak i održavanje željezničkih vozila, te uočavanje kvarova na vučnom vozilu i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje.

Cilj programa

Program za tehničara vuče-strojovođu omogućuje obrazovanje srednjeg stručnog kadra u struci prometa i logistike u skladu s nacionalnom klasifikacijom zanimanja. Obrazovanje tehničara vuče-strojovođe, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih zakonom, ima za cilj obrazovanje kadrova za obavljanje poslova upravljanja elektro ili dizel vučnim vozilom, provjeravanje tehničke ispravnosti vučnih vozila, vođenje popratnih dokumenata vlaka, popravak i održavanje željezničkih vozila, te uočavanje kvarova na vučnom vozilu i poduzimanje mjera za njihovo otklanjanje.

Zadaće koje Tehničar pregledač vagona obavlja

Strojovođa upravlja vučnim vozilom, te prevozi putnike i teret. Pri dolasku na posao javlja se lokomotivskom nadzorniku gdje dobiva uvid u knjigu vožnje, preuzima lokomotivski list te preuzima vučno vozilo. Nakon što izvrši provjeru vučnog vozila, odvozi ga iz spremišta do mjesta na kolodvorskom području gdje će se sastavljati vlak. Kad kolodvorsko osoblje sastavi vlak, strojovođa zajedno s pregledavateljem vagona provjerava ispravnost kočnica. Na prometnikov znak strojovođa pokreće vlak. Prati signalne znakove kolodvorskog i voznog osoblja, ranžirne i izlazne signalne znakove te ubrzava vožnju. Tijekom vožnje kontrolira instrumente na komandnoj ploči u upravljačnici, te telefonom ili radiovezom kontaktira s prometnikom. Održava propisanu brzinu prema knjižici voznoga reda, prati vozno vrijeme. Motri signalne znakove uz prugu i obavlja radnje koje oni signaliziraju: smanjuje brzinu, koči, zaustavlja vlak, ubrzava vožnju.

Strojovođa vozi uglavnom sam, ali može imati i pomoćnika. Zadatak pomoćnika strojovođe je opažanje signalnih znakova uz prugu te upozoravanje strojovođe na njih tijekom vožnje.

Ako se tijekom vožnje na pruzi dogodi kvar na lokomotivi, strojovođa može pokušati samostalno otkloniti kvar, ili o kvaru obavijestiti dežurnog dispečera.

Nakon dolaska u odredišni kolodvor, kolodvorsko osoblje otkvačuje lokomotivu od vlaka, strojovođa je odvozi u spremište, isključuje je i obavještava o eventualnoj potrebi njezina popravka.

Strojovođa uglavnom radi u zatvorenom prostoru, no postoji mogućnosti povremenog rada na otvorenom. Radi sjedeći, uz mogućnost promjene tjelesnog položaja što znači da tijekom vožnje može ustati, pa i malo hodati i stajati. Radi noću te je ponekad tijekom obavljanja posla izložen buci i vibraciji.

Uvjeti za upis

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar vuče-strojovođa mogu se upisati polaznici koji imaju:

 • završenu osnovnu školu
 • najmanje 15 godina života
 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova strojovođe.

Potrebno je imati dobro imati psihofizičko i fizičko zdravlje, raspoznavati boje,  imati dobar vid i biti tjelesno i psihički sposoban, bez teških tjelesnih oštećenja.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar vuče-strojovođa polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova tehničara vuče-strojovođe.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel