fbpx

programi obrazovanja

Šumarstvo, prerada i obrada drva

Šumarski tehničar

Ciljevi i zadaće programa obrazovanja za šumarskog tehničara su upoznavanje polaznika sa životom i oblicima biljnog tijela, upoznavanje reprodukcije i podizanja šuma prirodnim i umjetnim putem, samostalno planiranje i organiziranje rada te prikupljanje podataka potrebnih za izradu gospodarske osnove. Uz to, zadaća je naučiti polaznika primijeniti naučeno u samostalnom radu.

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

· Poznavati život i oblike biljnog tijela.
· Razlikovati domaće i strane vrste šumskog drveća i grmlja.
· Poznavati potrebe pojedinih biljnih vrsta na različite stanišne uvjete.
· Poznavati sjemenarstvo i rasadničarstvo radi podizanja kvalitetnih šumskih sastojina.
· Reprodukcija i podizanje šuma prirodnim i umjetnim putem.
· Odrediti volumen sortimenta stabla i sastojine.
· Samostalno prikupljati i obrađivati podatke potrebne za izradu gospodarske osnove.
· Izraditi plan sječa i učinkovito organizirati radilište na sječi, izradi i izvlačenju.
· Prekrojiti, primiti i otpremiti izrađene sortimente.
· Savladati vještinu čitanja i snalaženja po mapama.
· Poznavati princip rada i koristiti različite instrumente i metode mjerenja potrebne u šumarstvu.
· Osposobiti polaznike da umiju prepoznati vrste drva i greške drveta.
· Osposobiti polaznike da umiju kvalitetno prepoznati šumske biljne zajednice.

· Primijeniti odgovarajuće mjere preventivne i represivne zaštite kojima će smanjiti štetno djelovanje abiotskih i biotskih činitelja na šumsku zajednicu.

· Steći vještine pravilnog rukovanja i održavanja nekih strojeva i alata koji se koriste u šumarstvu.
· Normirati, planirati, organizirati i racionalizirati radove na radilištu i u uredu.
· Upoznati vrste divljači, način njihova uzgoja, načine lova i lovnu etiku.
· Spoznati značenje i vrijednosti šuma na visokom i niskom kršu.

UVJETI ZA UPIS

Uvjeti za upis u program stjecanja srednje stručne spreme:

· navršenih 15 godina starosti
· završena osnovna škola
· liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova šumarskog tehničara.

UVJETI ZA UPIS U PROGRAM PREKVALIFIKACIJE

· najmanje 17 godina starosti,
· završena srednja škola
· liječničko uvjerenje kojim se potvrđuje da je polaznik sposoban za obavljanje poslova šumarskog tehničara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Drvodjelski tehničar dizajner

Ciljevi i zadaće programa obrazovanja za drvodjelskog tehničara su osposobljavanje polaznika za samostalno sudjelovanje u projektiranju i konstruiranju proizvoda od drva i sudjelovanje u poslovima planirala i organiziranja zadataka.

CILJ OBRAZOVANJA

Pripremiti polaznike za samostalno obavljanje i sudjelovanje u oblikovanju, projektiranju i konstruiranju proizvoda od drva i drvnih materijala te opremanju interijera. Također i sudjelovanje u poslovima planiranja, organizaciji, nabavi, proizvodnji i prodaji proizvoda od drva i drvnih materijala, programira i upravlja radom CNC strojeva, rukovodi skupinom ljudi.

ZNANJE, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

· Analiza svojstava namještaja i potreba korisnika (kupaca)
· Analiza varijanti rješenja namještaja i odabir optimalnog rješenja
· Analiza elemenata prostora i potrebe korisnika
· Analiza varijanti opremanja prostora i odabir optimalnog rješenja
· Planiranje potreba materijala
· Planiranje tijeka proizvodnje
· Planiranje i analiza troškova
· Provjera ispravnosti alata i opreme
· Priprema CNC stroja za rad
· Opskrba radnog mjesta potrebnim rasursima
· Priprema prodajnog prostora/salona za stranke
· Oblikovanje i projektiranje proizvoda
· Prezentirati namještaj
· Konstrukcijska razrada namještaja
· Oprema prostora
· Prezentacija rješenja opremanja prostora
· Modeliranje namještaja i prostora uz primjenu računala
· Izradba tehjničke dokumentacije
· Izradba tehnološke dokumentacije
· Programiranje rada CNC strojeva zaobradu drva
· Odrada drva i drvnih materijala uz primjenu CNC tehnologije
· Praćenje i obrada radnih naloga
· Vođenje skladišne dokumentacije
· Pisanje izvještaja
· Vođenje evidencije
· Arhiviranje i čuvanje dokumentacije
· Prezentacija asortimana proizvoda
· Izradba komercijalnog upita
· Izradba komercijalne ponude
· Izradba računa za prodanu robu ili uslugu
· Organizacija isporuke
· Poslovna komunikacija s kupcima
· Rad u timu
· Ulazna kontrola kvalitete
· Kontrola kvalitete u proizvodnom procesu
· Kontrola gotovog proizvoda
· Postupanje s nesukladnim proizvodima
· Primjena mjera zaštite na radu i zaštite od požara
· Postupanje s ambalažom i opasnim otpadom

UVJETI ZA UPIS

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje DRVODJELSKI TEHNIČAR DIZAJNER može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje drvodjelski tehničar dizajner polaznik mora imati završenu srednju školu.

Polaznik treba imati opću tjelesnu sposobnost, dobru spretnost ruku, otpornost na alergiju, te neosjetljivost na buku i vibraciju, dobar vid, opip, te iz tog razloga je potrebno donijeti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova drvodjelskog tehničara dizajnera.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Zašto izabrati nas?

Usmjereni smo na polaznike  – svaki polaznik je centar naših aktivnosti. Dinamično okruženje i moderne učionice te stručni, fleksibilni i kreativni predavači čine radnu atmosferu ugodnom za svakog polaznika.

Predavača

Lokacija

Programa

+ Polaznika

“Korijeni učenja su gorki, ali plodovi su slatki”

—Aristotel