fbpx

prijave

Bolničar

Ciljevi i zadaće programa za obrazovanje bolničara jesu oni kojma se usvajaju znanja, vještine i navike za obavljanje bolničarskih djelatnosti.

Znanje, vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
Bolničar treba naučiti i znati:

· namjestiti krevet (bolesniku), mijenjati posteljno rublje pokretnom i nepokretnom bolesniku, te ukolniti grubu nečistoću

· razvrstavati rublje

· obavljati osobnu higijenu tijela:umivanje, kupanje, pranje kose, uređivanje nokata i brijanje;

· brinuti se za pravilan položaj bolesnika i poduzimati mjere da bi se sprječile posljedice dugotrajnog ležanja ;

· Improvizirati za ugodan položaj;

· sređivati noćne ormariće i brinuti o redu i čistoći uže okoline bolesnika;

· pružati pomoć pri obavljanju fizioloških funkcija;

· odnositi

· pratiti bolesnike na dijagnostičke pretrage i preglede;

zadaće bolničara
· uređuje i oblači umrlog i brine za transport;

· dezinficrati okolinu bolesnog;

· sudjeluje u sprečavanju intrahospitalnih infekcija (mehaničko čišćenje pribora , dezinfekcija);

· obavlja depedikulaciju;

· pomaže pri jelu bolesniku koj nema problem sa žvakanjem, gutanjem i disanjem:

· priprema pribora za sterilizaciju (mehaničko čišćenje)

· brine se za mikroklimu u sobi bolesnika;

· uočava promjene na bolesniku i obaještava članove zdravstvenog tima . medicinku sestru, liječnika.

uvjeti upisa
Uvjeti upisa

Za upis u program stjecanja niže stručne spreme za zanimanje bolničar, polaznik mora biti stariji od 17 godina, imati završenu osnovnu školu i imati potvrdu liječnika medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova bolničara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje polaznik treba imati najmanje 17 godina, završenu srednju školu.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili. Pri tom uvidu utvrditi:

· razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

· razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati

· praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

BOLNIČAR

Obrazac prijave

F.A.Q.

Često postavljena pitanja

Što je potrebno za upis u srednju školu?

Za upis u prvi razred srednje škole potrebna je završena osnovna škola.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Završna svjedodžba osnovne škole.

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u programe doškolovanja?

Za upis u programe doškolovanja potrebno je imati završen jedan ili više razreda srednje škole.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe završenih razreda srednje škole

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.

Što je potrebno za upis u program prekvalifikacije?

Za prekvalifikaciju potrebno je imati završenu srednju školu.

Dokumenti potrebni za upis:

  • Svjedodžbe svih završenih razreda i završna svjedodžba srednje škole
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Kopija osobne iskaznice

Posebni uvjeti upisa u srednjoškolske programe i programe prekvalifikacije i uvjeti upisa u programe osposobljavanja propisani su svakim pojedinim programom.